Vergunning of melding


Spelregels voor water

We kunnen niet zonder water. Maar water kan ook heel bedreigend zijn. Omdat er plotseling teveel van is, of soms te weinig. Of omdat het vervuild is. Het waterschap is verantwoordelijk voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit in de beken, sloten en rivieren. Om dat te realiseren zijn spelregels nodig. In de wereld van de waterschappen zijn die spelregels vastgelegd in wet- en regelgeving.

Wet- en regelgeving

Keur (de basisverordening van het waterschap)

In de Keur staan regels over activiteiten in en langs de waterkant. De Keur betreft het water zelf, maar ook een strook van meestal vijf meter breed aan weerskanten van het water. Deze stroken moeten onbebouwd blijven voor het beheer en de veiligheid, zodat medewerkers van het waterschap met hun machines gemakkelijk bij het water en de walkanten kunnen komen. De Keur is van toepassing op grondwater en alle beken, sloten en vijvers die het waterschap in beheer heeft.

Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer

In het Activiteitenbesluit staat aan welke milieuregels een bedrijf moet voldoen. De regels in het Activiteitenbesluit zijn onder andere bedoeld om vervuiling van water, bodem en lucht tegen te gaan. Daarnaast zijn er regels voor geur en geluid opgenomen.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Het Besluit lozen buiten inrichtingen stelt alleen regels voor het lozen van afvalwater die niet binnen een bedrijfsinrichting plaatsvinden.

Besluit bodemkwaliteit

In het besluit bodemkwaliteit staan regels over het toepassen van grond. Grond kan schoon zijn, maar ook licht tot sterk verontreinigd. Het toepassen van deze gronden mag dan ook niet zomaar overal gebeuren. Het waterschap beoordeelt of het toepassen van partijen grond in het water of oever mogelijk is.

Besluit lozing afvalwater huishoudens

In het besluit lozing afvalwater huishoudens staan de regels voor het lozen van huishoudelijk afvalwater door particulieren.

Waterwet

De meest voorkomende lozingen zijn geregeld met de hierboven genoemde besluiten. In het geval uw lozing niet in deze besluiten is geregeld, heeft u een watervergunning nodig. Het waterschap gaat dan met u de mogelijkheden bekijken om de lozing toe te staan. De regels voor de lozing wordt dan in de watervergunning vastgelegd.


Vergunning of melden

Wilt u weten of u een watervergunning aan moet vragen of meldingsplichtig bent, check het op..