Extra aandacht voor vergroening


De afgelopen jaren zijn er maatregelen genomen om te werken aan behoud en herstel van de biodiversiteit. Zo is behoud en herstel van soorten een belangrijk aspect bij herinrichting van beken, we leggen natuurvriendelijke oevers aan, voeren op verschillende locaties een meer ecologisch maaibeleid uit, zaaien overhoekjes in en verstrekken vergoeding voor blauwe diensten.

Deze inspanningen dragen positief bij, maar er is nog werk aan de winkel om echt impact te maken. Om een extra impuls te leveren aan het versterken van de ecologie en biodiversiteit in de regio heeft het waterschap een vergroeningsstrategie opgesteld waarin ambities en uiteindelijk maatregelen voor verdere ‘vergroening’ van het waterschapswerk zijn opgenomen. Het algemeen bestuur heeft de strategie op 25 november vastgesteld.

Door vergroening van ons werk gericht op biodiversiteit, het opwekken van stroom en het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie) werkt Vechtstromen maximaal mee aan de vermindering van de CO2- uitstoot en dus duurzaamheid. Zie voor meer informatie ook de pagina duurzaamheid.