Vechtstromen legt ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 ter inzage

Gepubliceerd op 3 juni 2021

De aanpak van wateroverlast, de verduurzaming van het waterbeheer en de verbetering van de waterkwaliteit voor alle inwoners en partners, blijven de drie belangrijkste opgaven van Vechtstromen. Daarnaast vragen de toenemende droogteproblematiek en nieuwe probleemstoffen in het oppervlaktewater om extra maatregelen. Dat is de kern van het ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 van Vechtstromen, dat vanaf 28 mei ter inzage ligt.

Hans van Agteren, lid van ons dagelijks bestuur: “Onze wateropgaven zijn zo groot, dat we hiervoor nog nadrukkelijker de samenwerking opzoeken met inwoners en partners in Twente, het Vechtdal en Zuidoost-Drenthe. Vanuit onze onlangs vastgestelde Watervisie 2050 hebben we in het ontwerp Waterbeheerprogramma meer dan 100 maatregelen opgenomen om de opgaven aan te pakken. Wij nodigen onze partners en stakeholders van harte uit om via het ontwerp Waterbeheerprogramma met ons mee te denken in de aanpak van de wateropgaven.”

Watervisie 2050

In de Watervisie heeft het algemeen bestuur de drie belangrijkste opgaven beschreven, waaraan Vechtstromen wil werken met partners en inwoners:

 1. de toenemende droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering.
 2. de waterkwaliteit die onder druk staat.
 3. de transitie naar een duurzame ontwikkeling.

Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027: meer dan 100 acties!

In het Ontwerp Waterbeheerprogramma 2022-2027 is beschreven wat Vechtstromen gaat doen om die ambities te realiseren en op welke wijze. Dit leidt tot meer dan 100 acties! Een deel van die acties doet Vechtstromen nu ook al en blijft het waterschap doen, zoals:

 • beheren en onderhoud activiteiten van 3.700 km aan rivieren, beken en kanalen.
 • reguleren van de waterhoeveelheden voor landbouw, natuur, wonen en recreatie met stuwen en gemalen.
 • toezichthouden op naleving van (water)regelgeving.
 • duurzame energie opwekken met zonnepanelen en biogas produceren op de rioolwaterzuivering in Emmen en in Hengelo.
 • afvalwater zuiveren op 23 rioolwaterzuiveringen.

Inspelen op klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid vraagt om nieuw beleid

Maar inspelen op deze drie belangrijkste opgaven vraagt ook om nieuw beleid. Het ontwerp Waterbeheerprogramma beschrijft waar we, samen met partners en belanghebbenden, nieuw beleid op willen ontwikkelen, enkele voorbeelden:

 • herijken van het beleid voor drainage, wijze van maaien in het voorjaar en voor het onttrekken van grond- en oppervlaktewater.
 • wijze van herstel van kleine waterlopen om aan de Europese kwaliteitseisen te voldoen.
 • ontwikkelen van innovatieve technieken om microverontreinigingen en medicijnresten te verwijderen uit afvalwater.
 • actualiseren van de regels om onze watergangen ook voor recreatie beschikbaar te stellen.

Reageren op het Waterbeheerprogramma

In het Waterbeheerprogramma staat welke uitdagingen wij de komende zes jaar aangaan. Dit programma is digitaal in te zien.

Zienswijzen op het waterbeheerprogramma kunnen van 28 mei tot en met 8 juli worden ingediend.