Investeren in de regio en besparen op de vaste kosten

Gepubliceerd op 1 juli 2021

Blijven investeren in vergroening en beheer, besparen op de vaste kosten van het waterschap en jaarlijks een minimale tariefstijging. Dit is de korte samenvatting van de meerjarenverkenning dat, na een debat tijdens de bestuursvergadering op woensdag 30 juni, door het algemeen bestuur van het waterschap werd vastgesteld.

Portefeuillehouder Wim Stegeman: “Hierdoor blijft ons werk voor veilig, voldoende en schoon water betaalbaar voor inwoners, grondeigenaren en bedrijven. Ook blijven we investeren in het realiseren van de grote opgaven uit het bestuursakkoord: klimaat, waterkwaliteit, duurzaamheid, vergroening, onze beheeropgave en onze medewerkers.

Uitdagingen en investeren in de regio

Vorig jaar stelde het dagelijks bestuur de investeringsbegroting al vast tijdens de meerjarenverkenning. Hiermee investeert waterschap Vechtstromen tot en met 2031 ruim € 450 miljoen in projecten voor vergroening en beheer voor onder andere verbeteringen van rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het vasthouden van water en duurzame energieopwekking. Hiermee gaf het bestuur een antwoord op de uitdagingen voor het waterbeheer in de regio, een impuls aan de waterbouw en regionale economie en draagt het waterschap bij om goed en ‘groen’ uit roerige tijden te komen. Vechtstromen werkt aan grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is bijvoorbeeld extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn hiervan een levend bewijs. Het vraagt om een nieuwe balans in ‘te nat en te droog’ in ons waterbeheer. We moeten meer water vasthouden in ons gebied. Daarnaast is het werkgebied, met zijn vele kleine beekjes met relatief weinig water, extra vatbaar voor problemen met de waterkwaliteit. Ook dit vraagt aandacht om de Europese afspraken rondom de Kaderrichtlijn Water te behalen. Verder vindt het waterschap dat het als overheid een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van CO2.

Keuzes voor waterbeheer

Vechtstromen wil, naast de investeringen, de hoogte van onze belastingtarieven en de schuldenlast niet uit het oog verliezen. Stegeman: “We horen bij de groep waterschappen met relatief lage belastingtarieven en willen een belangrijke investeerder en werkgever in de regio blijven. Om dat te behouden, bespaart Vechtstromen € 4,2 miljoen in 2022 oplopend tot € 6,1 miljoen in 2023 en volgende jaren op onze jaarlijkse vaste kosten. Het dagelijks bestuur ziet besparingsmogelijkheden op diverse onderwerpen voor een structurele sluitende exploitatiebegroting door onder andere de bijstelling van doelen, besparing op personeelskosten en het benutten van rentevoordeel op leningen. Hierbij blijven onze ambities grotendeels overeind. En we blijven investeren in onze medewerkers die elke dag op de rioolwaterzuiveringen, langs de waterkant en op kantoor werken aan goed waterbeheer in onze prachtige regio”.