Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start


Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Waterschap Vechtstromen is één van de partners in het consortium NL2120, dat de komende jaren onderzoek doet naar hoe we met natuurlijke oplossingen onze Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden.

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature based solutions’. De integrale aanpak van NL2120 combineert een kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied en de stad. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen. Binnen het landschapstype hoge zandgronden is het icoonproject Dinkelstroomgebied aangedragen.

Nationaal Groeifonds reserveert 110 miljoen euro

Het NL2120 voorstel vergroot ook internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Vanuit het Nationaal Groeifonds is voor de aanvraag van het consortium NL2120 een reservering van 110 miljoen euro onder voorwaarden vastgelegd. De reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project. De komende periode wordt gewerkt aan het aanpassen van het voorstel voor een daadwerkelijke toekenning van de middelen.