Opnieuw minder muskus- en beverratten in 2022

Gepubliceerd op 25 januari 2023

Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2022 9% minder muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) dan in 2021. De vangsten daalden in totaal van 7.591 muskusratten in 2021 naar 6.950 in 2022. Dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle krijgen. Ter vergelijking: tien jaar geleden vingen we in Noordoost-Nederland nog 65.009 muskusratten. Ook de beverrattenvangst daalde, in 2022 waren dit er 314 tegenover 406 beverratten in 2021.

Instroom muskus- en beverratten vanuit Duitsland

In het gebied van Vechtstromen daalde de vangst van muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeur in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) met 8% (totale vangsten 2.063) en de vangst van beverratten daalde met 16% (totale vangsten 145). Daar waar de afgelopen jaren al steeds minder muskusratten werden gevangen in het binnenland, zien we nu ook minder muskusratten vangsten langs de grens met Duitsland (-181 vangsten). Het lijkt er op dat het Nederlandse beleid om de ratten terug te dringen naar de grens, steeds succesvoller is. We hopen dat het Duitse beleid om ook daar de rattenpopulatie structureel onder controle te houden, succes zal hebben. Daarmee zou namelijk de instroom van ratten vanuit Duitsland afnemen.

Afname instroom beverratten

Ook de beverrattenvangst daalde in 2022. In 2022 waren dit er in Noordoost Nederland 314 tegenover 406 beverratten in 2021. Nederland heeft geen eigen populatie beverratten. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Als gevolg van opeenvolgende zachte winters en een minder goed georganiseerde bestrijding in Duitsland is de beverratpopulatie daar nog steeds omvangrijk. Door lokale inzet in Duitsland is de instroom van beverratten naar Nederland regionaal afgenomen. Als beverratten direct langs de grens worden gevangen, wordt voorkomen dat ze zich opnieuw over het hele land verspreiden.

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren hebben bij ons geen natuurlijke vijanden. Muskus- en beverratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ook maken ze nesten met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

Terugdringen tot landsgrens

De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. In 2019 besloten de waterschappen om, net als de beverrat (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt), ook de muskusrat terug te dringen tot de landsgrens. We streven ernaar dat in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie meer is.