Update Coronavirus: onze medewerkers blijven thuiswerken, locaties gesloten, bijeenkomsten tot 1 juni afgelast

Gepubliceerd op 1 april 2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat we onze medewerkers hebben gevraagd tot en met 28 april 2020 thuis te werken. Al onze locaties zijn gesloten voor het publiek en onze bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni afgelast.

Met het nemen van maatregelen in onze organisatie steunen wij de oproep om verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen en willen we er voor zorgen dat ons werk, zuiveren van afvalwater en de juiste waterstanden in beken, rivieren en kanalen, gewaarborgd blijft. Op dit moment doen zich hierin geen grote knelpunten voor.

Bereikbaarheid

We blijven telefonisch gewoon bereikbaar, ook voor calamiteiten zijn we 24 uur per dag bereikbaar via ons algemene telefoonnummer. Wel kan het voorkomen dat vragen en verzoeken minder snel worden afgehandeld. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Bijeenkomsten en rondleidingen afgelast tot 1 juni

Alle externe bijeenkomsten, rondleidingen en evenementen worden afgelast tot 1 juni.

Waterlessen en rondleidingen voor schoolklassen of groepen geïnteresseerden op onze rioolwaterzuiveringen en/of andere locaties worden afgelast tot 1 juni. Betrokkenen worden hiervan op de hoogte gesteld. Rondleidingen kunnen op een later moment ingehaald worden.

Ook andere evenementen, zoals open dagen en andere publieksactiviteiten, zijn afgelast.

Vaarseizoen op de Vecht uitgesteld tot 1 juni

Het vaarseizoen op de Vecht is uitgesteld tot 1 juni. De sluizen in de Vecht tussen Ommen en de Duitse grens blijven gesloten. Doorgaande recreatievaart is daardoor niet mogelijk tot 1 juni.

Vergaderingen algemeen bestuur

Op 22 april is er een digitale vergadering van het algemeen bestuur. Formeel kan het algemeen bestuur alleen tijdens een openbare en fysieke bijeenkomst besluiten nemen. Er is een Spoedwet onderweg die digitale besluitvorming mogelijk kan maken. Deze wet heeft inmiddels akkoord van de Ministerraad en Raad van State en heeft nog goedkeuring van Tweede en Eerste Kamer nodig. Als de Spoedwet op 22 april van kracht is, kan er 22 april via de digitale vergadering formele besluitvorming plaatsvinden door het algemeen bestuur. Als er op 22 april geen formele besluitvorming mogelijk is, wordt gestreefd naar een standpunt in de vergadering. De formele bekrachtiging van het besluit volgt dan in de eerstvolgende AB-vergadering waarin het algemeen bestuur fysiek bijeen komt.

Vergaderingen dagelijks bestuur

Vergaderingen van het dagelijks bestuur gaan door via digitale communicatiemiddelen.

Voortgang projecten

Projecten van het waterschap vinden doorgang met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Dit gebeurt in overleg met de betreffende aannemers. Dit geldt ook voor regulier onderhoud door derden.

Aanvraag uitstel van betalen voor ondernemers en zzp’ers voor waterschapsbelastingen

De coronamaatregelen hebben grote financiële gevolgen voor ondernemers en zzp’ers. We bieden daarom ondersteuning op het gebied van het betalen van de lokale belastingen, onder meer door uitstel van betaling te verlenen tot uiterlijk 31 augustus 2020. GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) heft en int de belastingen voor verschillende gemeenten en waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen. Zie voor meer informatie de website van GBLT: gblt.nl.