Kavelruil te Rijssen-Wierden

Gepubliceerd op 23 mei 2023 (om 14:05)

Het waterschap is voornemens 50984 vierkante meter grond te ruilen nabij de Midden Regge (Pelmolen) te Rijssen-Wierden, ten behoeve van de realisatie van taakgebonden doelen van waterstaatkundige aard (waarbij het waterschap zelf grond inbrengt) en ten behoeve van een efficiënte verkaveling van gronden in het gebied. Het waterschap is van mening dat bij deze ruiling geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de wederpartij in aanmerking komt voor ruiling en deze wederpartij slechts in de positie is om het eigendom van de door het waterschap gewenste percelen aan het waterschap in eigendom over te dragen.

DE DOOR HET WATERSCHAP IN TE BRENGEN PERCELEN ZIJN:

Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (m2)

Rijssen

N

21

4650

Rijssen

N

110

570

Rijssen

N

114

2600

Rijssen

N

116

3724

Wierden

X

1286

95

Wierden

X

1287

15

Wierden

X

1289

9835

Wierden

X

1291

23189

Wierden

X

1293

1065

Wierden

X

1299

26

Wierden

Z

6

5215

Publicatie

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot ruiling, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze bekendmaking kenbaar te maken door middel van een reactie via het reactie formulier op deze pagina onder vermelding van “Reactie op voornemen tot ruilen nabij de Midden Regge (Pelmolen) te Rijssen-Wierden”.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerde reactie of het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Het waterschap Vechtstromen en de wederpartij worden onredelijk benadeeld, indien pas na deze termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.