Verkoop perceel grond te Bergentheim

Gepubliceerd op 14 maart 2023 (om 13:24)

Het waterschap Vechtstromen is voornemens circa 495 vierkante meter grond te verkopen nabij De Gouden Ploeg te Bergentheim. Het waterschap is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de wederpartij in aanmerking komt voor aankoop, aangezien hier sprake is van een perceel dat grenst aan weerszijden aan het eigendom van de gegadigde.

HET DOOR HET WATERSCHAP TE VERKOPEN PERCEEL IS:

Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (m2)

Ambt-Hardenberg

T

1813

circa 495 m2

Publicatie

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot verkoop, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na datum van deze bekendmaking kenbaar te maken door middel van een reactie via het reactieformulier op deze pagina onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop grond nabij De Gouden Ploeg te Bergentheim”.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerde reactie of het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Het waterschap Vechtstromen en de wederpartij worden onredelijk benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.