Grondverkoop percelen grond te Hardenberg

Gepubliceerd op 14 maart 2023 (om 13:07)

Het waterschap Vechtstromen is voornemens 8158 vierkante meter grond (2 waterlopen met onderhoudspad) te verkopen nabij de Havermarsweg te Hardenberg. Het waterschap is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de wederpartij in aanmerking komen voor aankoop.

HET DOOR HET WATERSCHAP TE VERKOPEN PERCEEL IS:

Gemeente

Sectie

Nummer

Oppervlakte (m2)

Ambt-Hardenberg

O

2930

1248 m2

Ambt-Hardenberg

O

2935

6910 m2

Publicatie

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen tot verkoop, omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan dient u dit binnen 20 kalenderdagen na datum van deze bekendmaking kenbaar te maken door middel van een reactie via het reactieformulier op deze pagina onder vermelding van “Reactie op voornemen tot verkoop grond nabij de Havermarsweg te Hardenberg”.

Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerde reactie of het tijdig aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Het waterschap Vechtstromen en de wederpartij worden onredelijk benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.