Terugkijken op droogteperiode 2018


Het werkgebied van waterschap Vechtstromen was in 2018 één van de droogste plekken van Nederland. Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft de manier waarop het als waterschap met de droogte is omgegaan, geëvalueerd met een beleids- en procesevaluatie.

Ondanks het hoogste neerslagtekort sinds 1976 is er met extra inzet van onze medewerkers, pompen en gemalen in 42% van het werkgebied (vooral Drenthe en West Twente) extra water uit het IJsselmeer aangevoerd via kanalen. Maar met dit water konden we niet alle gebieden op de hoger gelegen zandgronden in bijvoorbeeld Twente van oppervlaktewater voorzien (58% van ons werkgebied). Gedurende de zomer was in 97% van ons gebied grondwateronttrekking mogelijk. Op een aantal plekken (3% van ons gebied) mocht er geen grondwater worden opgepompt.

De droogte heeft een grote invloed gehad, zowel voor bedrijven als voor de natuur. Vechtstromen wil zowel op korte als langere termijn maatregelen treffen om de nadelige gevolgen van droogte zo gering mogelijk te laten zijn. Gedacht kan daarbij worden aan (tijdelijk) verhogen van stuwpeilen, uitbreiding wateraanvoer, het perspectief van grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuur bekijken en samen met vertegenwoordigers van natuur en landbouw verbeterplannen maken voor hoe het beste omgegaan kan worden met toekomstige perioden van extreme droogte.

Meer informatie: De volledige beleids- en procesevaluatie