Onderzoek naar inzet restwarmte bij rioolwaterzuiveringen


Op maandag 11 maart ondertekenden het waterschap en netwerkbedrijf  Cogas een intentieverklaring om samen te verkennen wat de mogelijkheden zijn om duurzame energie uit water te winnen. Het onderzoek kan de regio helpen in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Zo heeft Nederland in haar Klimaatakkoord gesteld dat in 2021 alle gemeenten een warmteplan moeten hebben en in 2050 moeten alle Nederlandse woningen volledig aardgasvrij zijn. Met deze verkenning hopen wij daar, samen met Cogas, een steentje aan bij te dragen.

Jan van Hoek: “Uit recent onderzoek blijkt dat oppervlaktewater en afvalwater een grote potentie hebben om warmte uit te winnen. Door deze bronnen in te zetten, wil Vechtstromen een bijdrage leveren aan de energietransitie.” De rol van Cogas in dit project is dat het netwerkbedrijf haar kennis inbrengt in het onderzoek en eventueel zal investeren door de aanleg van een warmtenet of een biogasnetwerk. Daarom beperkt de verkenning zich niet tot de technische mogelijkheden; er wordt ook gekeken naar de financiële en organisatorische aspecten. “We hopen dat dit onderzoek leidt tot succesvolle projecten en een mooie samenwerking met Vechtstromen”, aldus Gerald de Haan, directeur van Cogas.

Bronnen van duurzame energie

Onderdeel van de verkenning is om de mogelijkheden te onderzoeken om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en gezuiverd afvalwater (TEA) in te zetten voor een warmtenet. De basistemperatuur van dit water (8oC in de winter en 20oC in de zomer) wordt opgewarmd en ingezet in een warmtenet om woningen of bedrijven van warmte te voorzien. Ook wordt gekeken in hoeverre rioolwaterzuiveringsinstallaties in de toekomst biogas kunnen leveren aan een biogasnetwerk. Maar ook andere mogelijke bronnen van duurzame energie komen aan bod, zoals het inzetten van de biomassa uit het maaisel dat afkomstig is van de oevers van beken, rivieren en kanalen.