Droogte: de stand van zaken in ons gebied


Na de droogte van 2018 is het waterpeil in onze beken en de grondwaterstand in grote delen van ons gebied hersteld. Omdat we veel water hebben aangevoerd uit het Twentekanaal en IJsselmeer en onze stuwen lang hoog hebben gehouden, pakt dit gunstiger dan vooraf werd gedacht.

Regionaal zijn er wel verschillen

Op de hoge zandgronden (stuwwal van Ootmarsum en Oldenzaal, Sallandse Heuvelrug en Hondsrug) zien we nog wel een lagere grondwaterstand dan gemiddeld. April is alweer erg droog, indien nodig laten we extra water in ons gebied in via onze pompen en gemalen.


Op www.vechtstromen.nl/droogte vind je meer informatie over de aanpak van droogte in ons gebied en de actuele stand van zaken.