Droogte update 16 oktober


Na de neerslag in de afgelopen week is het neerslagtekort verder teruggelopen en stijgen de grondwaterstanden verder. We hebben echter nog veel meer regen nodig om de grondwaterstanden aan te vullen tot een normaal niveau, vooral op de hogere zandgronden.

Door de regen van de afgelopen week is het neerslagtekort verder teruggelopen, maar het tekort is nog aanzienlijk. Op weerstation Twenthe was op 12 oktober het neerslagtekort 257 mm. Gemiddeld (over de jaren 1987-2019) ligt het tekort daar rond deze tijd van het jaar op ca. 50 mm. Op weerstation Hoogeveen lag op 12 oktober het neerslagtekort op 166 mm. Ook dat is nog steeds hoog. Gemiddeld is het daar rond deze tijd onder de 50 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren.

Water vasthouden

Voor het derde achtereenvolgende jaar hebben we te kampen gehad met een droge zomer. Het neerslagtekort is nog steeds fors en in een groot deel van ons gebied zijn de grondwaterstanden laag. Vooral in de haarvaten (de kleinere watergangen) op de hoge zandgronden is de droogte nog steeds goed merkbaar. Om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren, houden we de komende maanden zoveel mogelijk water vast. Bijvoorbeeld door veel van onze stuwen zo lang mogelijk op zomerpeil* te houden. Om succes te hebben met onze maatregelen, hebben we nog veel neerslag nodig. Het liefst in de vorm van gestage regenbuien. Hoosbuien hebben we liever niet. Grote hoeveelheden water in één keer dringen namelijk slecht door in de bodem en zijn moeilijk op te vangen en vast te houden zonder wateroverlast te krijgen. Vanaf 14 augustus geldt er een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht, in Twente en delen van Salland. Dit verbod is voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur. Dit onttrekkingsverbod is op dit moment nog steeds van kracht.

Zomer- en winterpeil*

Vechtstromen hanteert een zomer- en een winterpeil. In de zomer staat de klep van de stuw over het algemeen hoog om veel water vast te kunnen houden in de droge tijd. En in de winter staat de klep van de stuw doorgaans laag, om ervoor te zorgen dat het overschot aan regen dat in de winterperiode valt weg kan. Dat is nu anders. Veel van onze stuwen staan nog steeds in een hoge stand, waardoor de waterstanden relatief hoog zijn. Dit doen we om ervoor te zorgen dat er meer water vanuit de watergang in de bodem wordt geduwd. Ook zorgt de relatief hoge waterstand in de watergang voor ‘tegendruk’, zodat regenwater dat in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. Onze stuwen staan alleen in een hoge stand in gebieden waar dat nodig en mogelijk is. Dit zijn over het algemeen de bekende hogere zandgronden en gebieden waar de grondwaterstand nog steeds laag is.

Waterkwaliteit

Door de lagere temperaturen en de buien, die veel fris water hebben gebracht, is het oppervlaktewater nu een stuk koeler. Dat is fijn, want dit verbetert de waterkwaliteit en het zuurstofgehalte in het water. Het onttrekkingsverbod dat op 29 mei is ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied is op dit moment nog wel van kracht.

Vanaf 1 oktober is het zwemseizoen afgelopen en testen we de waterkwaliteit van de zwemwateren in ons gebied niet meer.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we de onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Onze keuzes bij het wel of niet maaien zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens. Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken, of ziektes (neospora) te verspreiden.

In Drentse (pdf, 1.4 MB)  en Twentse weekbladen (pdf, 1.4 MB) stond deze week een uitgebreid artikel waarin een gebiedsbeheerder uit elk gebied vertelt hoe en waarom we maaien en welke afwegingen we daarbij maken.


Ook veel agrariërs doen hun best om het water zo lang mogelijk vast te houden.