Updates over droogte


In het gebied van Vechtstromen is het op verschillende plekken erg droog, terwijl andere plekken wat minder problemen hebben. Zo is Twente één van de droogste plekken in Nederland terwijl in Drenthe op bijna alle plekken nog water voorhanden is. Het is al lang droog en dat komt grotendeels door het gebrek aan regen en de snelle verdamping door de toegenomen hitte. We krijgen water aangevoerd naar ons gebied in Drenthe vanuit het IJsselmeer en vanuit de Rijn via de IJssel naar het Twentekanaal. Dit kan in de toekomst echter veranderen. Het peil in het IJsselmeer loopt bijvoorbeeld in rap tempo terug. Landelijk is er al een watertekort afgekondigd. Op dit moment heeft dat nog geen gevolgen voor het water dat we nu aangevoerd krijgen.

De situatie blijft echter zorgwekkend zeker voor agrariërs, en anderen die in hun bedrijfsvoering van oppervlaktewater afhankelijk zijn. Maar ook de natuur ondervindt de schadelijke gevolgen van de droogteperiode. Vechtstromen verdeelt het aangevoerde water zo goed mogelijk om zo sloten en kanalen zo lang mogelijk op peil te houden.

Het is niet ondenkbaar dat we minder of geen water aangevoerd krijgen als de droogte aanhoudt en het niet gaat regenen. Op dat moment zullen nog meer plekken en beken droog vallen. Er kan dan geen of minder oppervlaktewater worden gebruikt voor beregening. Als dat het geval is zullen er keuzes worden gemaakt wie nog water uit beken, sloten en vaarten mag halen. Simpelweg omdat er niet meer voldoende voorhanden is. Wie dan nog toegang heeft tot oppervlaktewater is vastgelegd in een soort waterverdelingstabel, de verdringingsreeks genaamd.

Tot nu toe hebben we als waterschap de hiernaast vermelde maatregelen moeten nemen om sloten en kanalen zo goed mogelijk op peil te houden. Diverse belangen, waaronder veiligheid van kades en dijken, natuur en agrarische belangen spelen daar een rol in.

Lees hieronder de laatste updates over de droogte.

Woensdag 8 augustus

Einde langdurende warmte in zicht, kans op hoosbuien

Er lijkt een einde te komen aan de langdurende warmte. Door de aanhoudende droogte staan veel bomen en struiken al in de 'herfststand' en laten al veel blad vallen. Bomen en struiken doen dit voornamelijk om in deze periode van droogte te overleven. Hierdoor zien we dan ook al veel blad liggen. Lees verder

Dinsdag 7 augustus

Algen kleuren deel van de Oisterwijk rood

Een deel van de Oosterwijk, een waterloop in Nieuw-Dordrecht, kleurt rood door algengroei. Het gaat om het deel dat ligt ten zuidoosten van het terrein waar vorige week een grote brand heeft gewoed. Sinds de brand is in dit deel van de Oosterwijk sprake van stilstaand water. Dit zorgt in combinatie met de hoge temperaturen voor ideale omstandigheden voor algengroei. Lees verder

Zaterdag 4 augustus

Geen water halen uit kanaal Almelo – Nordhorn

Zaterdagochtend is er enige verwarring ontstaan of er water onttrokken mag worden uit het kanaal Almelo – Nordhorn. Hier mag GEEN water uit gehaald worden. Op de kaart van het waterschap is te zien dat dit kanaal in het rode gebied ligt. Hierin is geen verandering gekomen, kanaal Almelo – Nordhorn blijft in het rode gebied liggen waardoor het niet toegestaan is om hier water uit te onttrekken. Lees verder

Vrijdag 3 augustus

Herhaalde oproep: zwem niet in beken en kanalen!

Het is warm en op veel plekken daalt de waterkwaliteit snel. Op meerdere plekken in ons gebied zijn dode watervogels gevonden, waarbij we vermoeden dat er sprake is van botulisme. Bijvoorbeeld in de vloeivelden van de Krim en het Lateraalkanaal in Almelo. Lees verder

Weer normale hoeveelheden water beschikbaar ten noorden van Almelo

Vanwege de grote hoeveelheden bluswater dat is verbruikt om de brand in Nieuw Dordrecht te blussen, in combinatie met de droogte, waren we  genoodzaakt de hoeveelheid water die vanuit de kanalen Almelo-de Haandrik, (Verlengde) Hoogeveense Vaart en Bladderswijk wordt ingelaten in achterliggende gebieden, tijdelijk met de helft te verminderen. Inmiddels is de brand geblust en wordt er geen water meer onttrokken uit dit oppervlaktewater. Het waterpeil heeft zich weer hersteld en dat betekent dat er weer normale hoeveelheden water worden ingelaten. Inlaten is dus weer mogelijk volgens de geldende regels.

Donderdag 2 augustus

Waterpeil Bornse Beek gezakt door storing balgstuw

Een van de balgstuwen in de Bornse Beek is op donderdag 2 augustus aan het begin van de avond in storing gegaan als gevolg van de warmte. Hierdoor is het waterpeil in de beek over een afstand van ruim een kilometer met circa 60 centimeter omlaag gegaan. De storing is verholpen en het waterpeil wordt de komende dagen beetje bij beetje aangevuld. Op deze manier zorgen we voor stroming. Dit voegt zuurstof toe aan het water en gaat vissterfte tegen. We gaan er vanuit dat het waterpeil over een paar dagen weer op een normaal niveau is. Lees verder

Woensdag 1 augustus

Onderspoeling stuw De Haandrik opgelost

De welvorming onder de stuw is gestopt. De komende weken zullen er nog wat afrondende werkzaamheden worden verricht. De kunstmatige dam van bigbags blijft voorlopig staan om met het nog steeds lage waterpeil de stuw te ontlasten. Lees verder

Dinsdag 31 juli

Het waarschuwen is voorbij: bij overtreding volgen boetes

De afgelopen week hebben onze handhavers regelmatig gecontroleerd in het gebied Twente en Drenthe en zijn er 25 waarschuwingen afgegeven. Er is veel tijd besteed aan uitleg en voorlichting. Helaas constateren we dat ondanks de waarschuwingen niet iedereen zich houdt aan het verbod. Na het waarschuwen kunnen we niet anders dan overgaan tot maatregelen zoals boetes. Lees verder

Maandag 30 juli

Veel vissterfte in vijvers en beken door hitte en droogte

We zijn op dit moment erg druk met het opruimen van vissen en een aantal vogels. Alleen afgelopen vrijdag al ontvingen meer dan dertig meldingen van dode vissen met name in vijvers en beken in Twente.
Hoe kunt u ons helpen?

Zaterdag 28 juli

Regenbuien verfrissend, maar nog niet genoeg

De regen van het afgelopen weekend gaf een welkome verfrissing. Voor de droogte is het echter nog veel te weinig. Collega Bas Worm: “Er zijn 200 dagen gemiddelde regen nodig om de grondwaterstanden weer op het normale peil te krijgen.” Hij legde aan EenVandaag uit hoe droog het is in Twente en wat de consequenties zijn voor landbouw en natuur. Bekijk de uitzending

Donderdag 26 juli

Duik niet zomaar ergens het water in

Het is al een lange tijd erg warm en veel mensen zoeken verkoeling. We zien dat er ook veel gezwommen wordt in rivieren, beken en kanalen. Dat is niet zonder risico! Door de lage waterstanden, weinig doorstroming en nog meer warme dagen in het vooruitzicht zijn er hogere concentraties van blauwalgen, botulisme en de poepbacterie in het water aanwezig.
Lees verder

Droogte wordt ook steeds zichtbaarder in Drenthe

Water wordt in Drenthe momenteel aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Hierdoor zijn er nog geen grote problemen, maar water wordt schaarser.
RTV Drenthe maakte 25 juli een reportage met onze Strategisch adviseur watersysteem Tom Grobbe over de situatie in Zuidoost Drenthe.

Wateraanvoer in ons gebied blijft gehandhaafd

De waterinvoer in het gebied van Vechtstromen blijft gehandhaafd. Het droogtebericht van het LCW van woensdagavond 25 juli geeft geen wijzigingen. Vanuit het zuiden stroomt er water vanuit de IJssel het gebied in, vanuit het westen blijft er water komen uit het IJsselmeer.

Updates 26 juni -25 juli


Welke maatregelen zijn er getroffen?

kaart onttrekkingsverbod oppervlaktewater en onttrekkingsverbod grondwater kwetsbare natuur

Maatregelen oppervlaktewater

Er is een wateronttrekkingsverbod ingesteld voor een deel van ons gebied. In die gebieden mag er geen water uit sloten, beken en vijvers worden gehaald. Gelukkig kunnen we nog wel water aanvoeren via kanalen, maar met dit water kunnen we niet alle gebieden op de hoger gelegen zandgronden in Twente voorzien. In Drenthe kunnen we nog wel grote delen van ons werkgebied van water voorzien.

Maatregelen grondwater

In 97% van ons gebied is grondwateronttrekking nog steeds mogelijk. Op een aantal plekken (3% van ons gebied) mag er geen grondwater worden opgepompt. Dit geldt voor geselecteerde natuurgebieden waar zeer kwetsbare natuur ligt. Binnen een cirkel van 200 meter van die gebieden mag geen grondwater worden onttrokken. Zo willen we voorkomen dat deze gebieden schade oplopen die onherstelbaar is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bargerveen, een hoogveengebied dat nog aangroeit.

Dode vissen of vogels?

Ziet u dode vissen of vogels in het water? Het kan zijn dat de oorzaak blauwalg, botulisme of zuurstofgebrek in het water is.

Meld dit direct bij ons via 088-2203333 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Meestgestelde vragen over de droogte

Ik wil gaan zwemmen, waar is het veilig? Ik zie dode vissen, wat nu? Hoe staat het met de droogte in ons gebied? Hier vindt u antwoorden op deze en andere vragen.

Het klimaat verandert.

We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte. Wij werken samen met partners aan (kennis)projecten, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en diverse andere maatregelen om hierop goed in te spelen.