Updates over droogte


Op deze pagina vindt u actuele informatie over de droogte.

Dinsdag 17 juli

Goede samenwerking met visfederatie, vrijwilligers helpen waar mogelijk vissen in nood te redden

Door het extreem warme, droge weer vallen steeds meer watergangen droog. De vissen die in dit water zwemmen overleven het meestal niet. Het is helaas voor ons ondoenlijk om alle vissen in nood te redden. Bij water waar veel vis in zit doen de vrijwilligers van Sportvisserij Oost-Nederland echter hun best om zoveel mogelijk vissen te verplaatsen naar watergangen waar gegarandeerd water is. Door de bakken met vis te legen in de tank met zuurstofrijk water om te transporteren naar bijvoorbeeld het Twentekanaal of de Regge. Het is hierbij belangrijk dat van te voren kritisch naar de situatie wordt gekeken, want je mag niet zomaar vis transporteren. Professionele ondersteuning is daarom vereist, in dit geval door OAB Nederland.

Maandag 16 juli

Een langdurige extreem warme en droge periode zoals we die nu meemaken, komt niet vaak voor in Nederland. Landelijk gezien is het neerslagtekort momenteel 215 mm. In ons gebied wordt lokaal zelfs een neerslagtekort van 270 mm gemeten. Het gemiddelde neerslagtekort in deze tijd van het jaar zit rond 100 mm.

Willem Jan Velderman
foto: Willem Jan Velderman

De afvoer van de Rijn is de afgelopen week gedaald tot onder de 1.200 m3/s. Dit is het criterium voor landelijke opschaling naar een dreigend watertekort. De verwachting is dat het landelijke neerslagtekort de aankomende periode verder toeneemt, misschien wel tot boven de 250mm. Dit komt in de buurt van het recordjaar 1976.

De gevolgen van de droogte zijn duidelijk merkbaar. Met name op de hogere zandgronden is de situatie zorgelijk. In de wateraanvoergebieden kan nog steeds voldoende water worden aangevoerd om in de waterbehoefte te voorzien. Wel vraagt het optimaal aanvoeren van water veel extra werk van onze mensen in het veld.

Vrijdag 13 juli

“Voor een aantal zwemplassen in ons gebied is op dit moment een negatief zwemadvies afgegeven. We adviseren dan ook nadrukkelijk om nauwlettend de meest recente informatie te checken op zwemwater.nl of de zwemwaterapp.”

Donderdag 12 juli

Op diverse plekken is de waterkwaliteit zorgelijk

In watergangen die droogvallen en stedelijke vijvers treedt nu al vissterfte op. We verwachten ook vissterfte in water waar de temperatuur stijgt en de waterkwaliteit daalt.

Onze mensen in het veld doen er alles aan om de situatie in kaart te houden. Maar met ongeveer 4.000 kilometer watergang is dat ondoenlijk. Als u naar lucht happende vissen ziet kunt u contact met ons opnemen. In overleg met de visfederatie kijken we dan of we nog iets kunnen doen. Bij dode vissen en / of watervogels roepen we op om dit direct te melden. De vissterfte kunnen we veelal niet voorkomen, maar we kunnen wel de gevolgen, zoals botulisme beperken. Daarvoor moeten de dode dieren zo snel mogelijk worden weggehaald.

LET OP update 13 juli: Op dit moment zijn er nog geen kwaliteitsproblemen met het zwemwater in ons gebied. We adviseren wel om nauwlettend de meest recente informatie te checken op zwemwater.nl of de zwemwaterapp.

Woensdag 11 juli

Er is sinds dinsdag enige neerslag gevallen, maar dit heeft nog geen effect op de droogte. De droogte zal naar verwachting de komende twee weken verder toenemen. We zien ook steeds meer droogval van sloten en beken waar we geen water kunnen aanvoeren. We verwachten de komende tijd meer problemen in water in sloten, beken, vijvers, kanalen en vaarten door droogte en oplopende watertemperaturen, hierdoor ontstaat zuurstoftekort. Dit kan leiden tot vissterfte, blauwalg en botulisme. Onze zuiveringen brengen het ammoniumgehalte van het gezuiverde water enigszins omlaag en het nitraatgehalte omhoog. Dit heeft een positief effect op het zuurstofgehalte in het water waar het gezuiverde water in terechtkomt. Hoewel de weersvoorspellingen op korte termijn hier geen aanleiding voor geven, bereiden we ons alvast voor op eventuele hoosbuien die kunnen ontstaan, bijvoorbeeld aan het eind van deze droogteperiode.

Lees de hele update van 11 juli

Dinsdag 10 juli

Stuw de Haandrik is extra verstevigd

Sinds maandagmiddag zijn onze medewerkers bezig om samen met aannemers de stuw de Haandrik te verstevigen met Big Bags met zand. Door de droogte en de lage waterstand in de Vecht is de druk op de stuw aan één kant (stroomopwaarts) verhoogd. Door de druk spoelt er zand onder de stuw uit.

Maandag 9 juli

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Gelet op de aanhoudende droogte in ons beheergebied, is het per direct verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden (uit bijvoorbeeld het Twentekanaal) zijn. Zie de bekendmaking. De hoeveelheid water in de Rijn en de IJssel is nog wel voldoende om water in ons gebied te kunnen laten. Maar met dit water kunnen we niet alle gebieden voorzien.

Lees de hele update van 9 juli

Vrijdag 6 juli

Het is extreem droog, vooral in Twente. De waterpeilen in beken en sloten zakken snel, want helaas kunnen we niet overal extra water inlaten uit bijvoorbeeld het Twentekanaal. Onze specialist Robert de Lenne vertelt over de actuele situatie in deze video.

Lees de hele update van 6 juli

Donderdag 5 juli

Onttrekkingsverbod ingesteld voor alle vijvers in bebouwde kom

Als gevolg van de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen ontstaan er problemen met de waterkwaliteit van vijvers in de bebouwde kom.  Het dagelijks bestuur van ons waterschap heeft daarom besloten een verbod in te stellen om water te onttrekken uit alle vijvers binnen de bebouwde kom in ons beheergebied. Dit gebeurt op basis van de Keur van waterschap Vechtstromen.

Lees de hele update van 5 juli

Woensdag 4 juli

Vanaf vandaag handhaven onze medewerkers strenger op het naleven van de beregeningsregeling. Eerder zijn zij het veld al in geweest om te waarschuwen. De aanhoudende droogte in combinatie tot onttrekking uit oppervlaktewater leiden tot een tekort, wij zijn dan ook genoodzaakt hier streng op toe te zien. Zie de beregeningsregeling.

Radiofragment over de droogte bij RTV Oost, met onze woordvoerder Martin Hilferink.

Dinsdag 3 juli

De beregeningsregeling blijft van kracht. Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt. Als die stuw niet meer overloopt geldt automatisch een onttrekkingsverbod. Bij overtreding zijn we genoodzaakt te handhaven.

Lees de hele update van 3 juli

Vrijdag 29 juni

Waar mogelijk laten we water uit het Twentekanaal (voor Twente) en vanuit het IJsselmeer (voor Drenthe) in beken stromen.

De extreme droogte maakt dat we nauw toezien of de geldende beregeningsregeling wordt nageleefd. Er mag beregend worden uit oppervlaktewater zolang de benedenstroomse stuw nog overloopt.

Lees de hele update van 29 juni

Dinsdag 26 juni

Door de relatief hoge temperaturen van de afgelopen maanden meten we -daar waar de onweersbuien de afgelopen tijd niet zijn opgetreden- een neerslagtekort van 180 mm. Hierbij wordt het grootste neerslagtekort waargenomen in de lijn Haaksbergen-Goor-Rijssen-Nijverdal.

Lees de hele update van 26 juni


Onttrekkingsverbod oppervlaktewater

Plaatje kaart onttrekkingsverbod

Per 9 juli is het verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater in een groot deel ons gebied. Deze gebieden zijn weergegeven op de geactualiseerde kaart.

In rode gebieden is onttrekking niet toegestaan.

In de groene geldt de beregeningsregeling.

Onttrekking vijvers

IMG_20180706_084323

Het is verboden om water te onttrekken uit vijvers binnen de bebouwde kom.

potentieel neerslag tekort 17 juli

Actueel droogte overzicht.

Beregeningsregeling

Carroussel beregenen droogte

Meer informatie over wanneer er wel en wanneer er niet meer water onttrokken mag worden voor beregenen.

Zwieseborg pontje

Zwiesenborg pontje

Het fietspontje nabij de Zwieseborg is sinds 9 juli gesloten in verband met de te lage waterstand. Wanneer het waterpeil het weer toelaat gaat het pontje weer varen.

Stuw de Haandrik

tijdelijke Dam bij de Haandrik

Sinds maandagmiddag is de stuw de Haandrik verstevigd met Big Bags met zand. Door de droogte en de lage waterstand in de Vecht is de druk op de stuw aan één kant (stroomopwaarts) verhoogd.

Sluis Haandrik gesloten

Sluis Haandrik1

Het waterpeil op de Vecht is sterk gedaalt. Vanaf 6 juli de recreatiesluis De Haandrik gesloten. Sluis De Koppel blijft voorlopig nog open. Zodra deze weer gebruikt kan worden melden we dat.

Dode vissen of vogels?

Meld het ons wanneer u dode vissen of vogels ziet. Het kan zijn dat de oorzaak blauwalg, botulisme of zuurstofgebrek in het water is.

Waar kan ik zwemmen?

carr_zwemmen_opblaas_dolfijn

We raden mensen aan te zwemmen in een zwemplas die is aangewezen als officieel zwemwater. Kijk op zwemwater.nl voor de kwaliteit van de zwemplas in jouw buurt.

Wat kan ik doen?

Er zijn een aantal dingen die u zelf kunt doen om de natuur deze droogte door te helpen.

Het klimaat verandert.

We moeten rekening houden met perioden waarin het vaker en harder regent en langere periodes van droogte. Wij werken samen met partners aan (kennis)projecten, het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en diverse andere maatregelen om hierop goed in te spelen.