Droogte update 7 augustus


De neerslag van de afgelopen periode heeft regionaal verlichting gebracht voor landbouw en natuur. Als gevolg van hogere watertemperaturen nemen de meldingen van blauwalg en botulisme toe. In sommige hogere delen blijven de grondwaterstanden laag. Er wordt droog en zeer warm weer verwacht. Het neerslagtekort loopt verder op en het lijkt erop dat in het zuidelijk deel van ons gebied we over de grens van 250 mm gaan komen. In het noordelijk deel lijkt het erop dat we over de grens van 200 mm gaan.

Drie soorten droogte

Vechtstromen hanteert in de communicatie 3 soorten droogte. De eerste is de meteorologische droogte. Er is de afgelopen weken wat regen gevallen. Dit weekend wordt het droog en warm. De tweede soort droogte is die van de bodem. Door de droogte en de warmte van dit weekend kan de bovenste laag van de bodem snel kan uitdrogen. De derde soort droogte is de hydrologische droogte. We hebben het dan voornamelijk over de grondwaterstanden. Het grondwaterniveau is momenteel redelijk stabiel, maar we verwachten wel een dalende lijn. Regen blijft dus welkom, maar graag niet in de vorm van hoosbuien. Die grote hoeveelheden in een keer dringen namelijk slecht in de bodem door en stromen dan te snel weg.

Neerslagtekort

Vanaf 5 augustus gerekend is er in de afgelopen 30 dagen op het weerstation Twenthe  36 mm regen gevallen. Dat is minder dan het gemiddelde van 76 mm. Op 4 augustus was het neerslagtekort daar 230 mm. Die waarde ligt iets onder de lijn van 5% droogste jaren in de grafiek. In dezelfde periode is er op weerstation Hoogeveen 64 mm regen gevallen. Het gemiddelde ligt daar op 87 mm. Op 4 augustus was het neerslagtekort daar 189 mm. Het neerslagtekort zit daar nu ruim onder de lijn van 5% droogste jaren. We houden rekening met een verdere stijging van het neerslagtekort in de aankomende weken van rond de 30 mm. Daarmee wordt voor het station Twenthe de waarde van 250 mm overschreden en voor Hoogeveen die van 200 mm. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren. Ook de natuur verdampt in het groeiproces natuurlijk een grote hoeveelheid water. Op een zonnige dag met droge wind en de vegetatie in volle groei, kan er makkelijk 5 mm water verdampen, dat is 5 liter per vierkante meter. Voor ons gebied wil dit zeggen dat er op een mooie zomerse dag meer dan 100.000 liter water per seconde verdampt.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de peilen op zomerpeil of iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar momenteel nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer.

In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren, maar zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de peilen op zomerpeil of daarboven en is er extra aandacht voor het vasthouden van water. Op de hoge zandgronden staan verschillende waterlopen droog. Vanuit de beregeningsregeling, geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt. Een deel van onze stuwen is uitgerust met telemetrie. We kunnen dan op afstand zien of ze wel of niet overlopen. Onze telemetrie laat zien dat er in het gebied waar we geen water aan kunnen voeren opnieuw minder stuwen overlopen dan vorige week.

Grondwater

Het grondwaterpeil is over het algemeen laag. Afhankelijk van de lokaal gevallen neerslag is de grondwaterstand net onder het gemiddelde of bij gebrek aan neerslag zien we dat grondwaterstanden laag tot zeer laag zijn. We verwachten echter een dalende trend met het mooie weer van dit weekend en de daaropvolgende dagen. We hopen wel dat er nog wat meer neerslag gaat vallen, zodat het peil zich verder kan herstellen. Zeker op de hoge zandgronden is dat welkom. Bij voorkeur geen grote hoeveelheden neerslag in een keer, omdat het water dan niet goed in de bodem kan doordringen en snel afstroomt.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode. Ook dit weekend wordt het erg warm weer. De watertemperatuur loopt daardoor op veel plaatsen verder op, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers momenteel sterk onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we juist zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.


Droogtepagina

Glanerbeek Droog 2020

Alle informatie over de droogte en watertekort vindt u op onze droogtepagina.

Informatie

Ziet u dode of happende vissen. Dode of zieke watervogels? Meld het dan direct bij ons telefonisch via 088-2203333.

Grondwater, hoe werkt dat?