Per 14 augustus verbod op grondwateronttrekking bij kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland


Wij stellen per 14 augustus 2020, een grondwateronttrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur in ons beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland). Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.

In het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht is het neerslagtekort meer dan 250 millimeter. In de droge jaren 2018 en 2019 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt. En omdat er geen zicht is op neerslag van betekenis in de komende dagen, wordt het onttrekkingsverbod ingesteld. Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie op dit moment iets minder nijpend (neerslagtekort van 225 mm), maar ook hier houden we het nauwlettend in de gaten. Echter als neerslag uit blijft en de verdamping in deze mate doorgaat, zal binnen afzienbare tijd hier ook een dergelijk verbod worden ingesteld.

Onttrekken uit vijvers verboden en houd u aan beregeningsregeling

Per 29 mei geldt er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Daarnaast verzoeken we met klem ondernemers, inwoners en agrariërs zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling  en om hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap. Onze handhavers controleren streng op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast dienen onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap.

Melden onttrekken oppervlaktewater

Melden onttrekken grondwater

Op de hoger gelegen delen van ons werkgebied kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer. Hier zijn we afhankelijk van een neerslag. Ondanks diverse maatregelen om water te sparen, zijn de grond- en oppervlaktewaterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe laag. Naast grondwater komt ook de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in de niet-wateraanvoergebieden onder druk te staan en zijn er sloten en beken die droog kunnen vallen.


De volgende verboden gelden in ons beheergebied