Digitaal in gesprek over DPRA en NBW


Wij nodigen u (woonachtig of percelen in zuid Vechtstromen) uit om op 17 december met ons in gesprek te gaan over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) of normering regionale wateroverlast (NBW (nationaal bestuursakkoord water)).

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 is gezamenlijk door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Maar hoe doen we dat? Wat moeten we hiervoor doen? En wie hebben we hiervoor nodig? Als hulpmiddel zijn hiervoor 7 ambities opgesteld.

Klimaatatlas

In onze beide werkregio’s (Noord en Zuid Vechtstromen) hebben we in 2020 de kwetsbaarheden voor weersextremen in kaart gebracht. De resultaten zijn opgenomen in de zogeheten klimaatatlas. Deze klimaatatlas maakt tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk.

Nu zijn we toe aan onze tweede stap: het in gesprek gaan met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden om knelpunten te analyseren en prioriteiten aan te brengen. Welke knelpunten worden ervaren? Welke knelpunten zijn acceptabel en welke niet? Waar zijn maatregelen noodzakelijk? Wie hebben we hiervoor nodig?

Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan (uitvoeringsprogramma) opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden. Als waterschap zijn we aangewezen om in onze beide werkregio’s de gesprekken in het buitengebied hierover te voeren.

Normering regionale wateroverlast (NBW (nationaal bestuursakkoord water))

Daarnaast speelt er nog een ander thema op dit moment: de normering regionale wateroverlast. De normering regionale wateroverlast geeft aan hoe vaak wateroverlast mag optreden doordat waterlopen buiten hun oevers treden. Het waterschap moet ervoor zorgen dat het watersysteem aan de vastgestelde normen voldoet. Daarom toetsen we regelmatig of het watersysteem nog op orde is. Dit doen we door de kans op wateroverlast in beeld te brengen en te vergelijken met de normen. Wanneer uit toetsing blijkt dat wanneer de kans op wateroverlast groter is dan de norm voorschrijft er sprake is van een aandachtspunt. Voor deze aandachtspunten voeren we nader onderzoek uit en pakken we -in overleg met de grondeigenaren- de knelpunten aan. Deze knelpunten worden geprioriteerd en daarvan wordt een planning gemaakt. Het aanpakken van de knelpunten kan enige tijd duren.

Nieuwe toetsronde

Op dit moment voeren we een nieuwe toetsronde uit. Als onderdeel daarvan worden ook de normen opnieuw vastgesteld. Op veel plekken verandert de norm ten opzichte van de oude situatie. De toetsing is gebiedsdekkend en bestaat uit drie kaarten: inundaties, normen en aandachtsgebieden. Wij vragen u om de kaarten te bekijken en eventuele vragen, op- en aanmerkingen aan ons door te geven.

In gesprek of een reactie achterlaten?

Over de DPRA en Normering kunt u met ons in gesprek; op 25 november waren de gesprekken voor Drenthe en het Vechtdal en nu kunt u zich inschrijven voor 17 december en zijn er online gesprekken voor Twente.

Liever contact per mail? Of alleen een reactie achterlaten? Dat kan ook. Via ons contactformulier kunt u een contactmoment inplannen of een reactie achterlaten. Aanmelden voor de digitale gesprekken kan tot 16 december 12.00 uur.