Jaarverslag 2019 vastgesteld


Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 1 juli is het jaarverslag 2019 vastgesteld. Met een totale begroting van € 138 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2019 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe.

Ook is door ons € 45 miljoen geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van rioolwaterzuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), stuwen, gemalen, beschoeiingen, baggeren van beken en vijvers. Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2019 is gehaald. Dat geldt ook voor de afgesproken besparingen. Vechtstromen heeft vanaf de oprichting in 2014 tot en met de jaarrekening 2019 een besparingsopgave van € 17 miljoen gerealiseerd. De accountant heeft voor het jaarverslag/jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid.


Meer informatie en het jaarverslag vindt u hier