Droogte update 25 september


De afgelopen week is er opnieuw erg weinig regen gevallen in ons gebied, vooral in het zuidelijke deel. Het neerslagtekort is daardoor verder opgelopen. Voor de aankomende 2 weken is er wisselvallig weer voorspeld, met elke dag kans op regen. Daarmee wordt de grondwatervoorraad wat aangevuld. Om het watersysteem weer helemaal op orde te krijgen, hebben we de aankomende maanden nog veel meer neerslag nodig. De beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden in ons gebied, zijn nog steeds van kracht!

De afgelopen week was het overwegend droog. Het neerslagtekort is daardoor verder opgelopen. Wel is het weer nu omgeslagen en is er elke dag kans op regen. Dat is goed nieuws, want we hebben de aankomende maanden veel water nodig om het grondwaterniveau weer op peil  krijgen. Het liefst zien we dat gebeuren in de vorm van lange periodes met gestage regen. Hoosbuien hebben we liever niet. Grote hoeveelheden water in één keer dringen namelijk slecht door in de bodem en zijn moeilijk op te vangen en vast te houden zonder wateroverlast te krijgen.

Neerslagtekort

Vanaf 22 september gerekend is er in de afgelopen 30 dagen op het weerstation Twenthe 34 mm regen gevallen. Dat is stevig minder dan het gemiddelde van 76 mm. Op 22 september was het neerslagtekort daar 306 mm. Die waarde ligt in de grafiek op de lijn van 2018. In dezelfde periode is er op weerstation Hoogeveen 67 mm regen gevallen. Het gemiddelde ligt daar op 87 mm. Op 22 september was het neerslagtekort daar opgelopen naar 224 mm. Met de huidige weersverwachting verwachten we dat het neerslagtekort in de aankomende weken iets zal dalen. De exacte neerslaghoeveelheden zijn echter onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden. Het neerslagtekort is een gevolg van weinig regen in combinatie met verdamping door wind en veel zonne-uren.

Oppervlaktewater

In de gebiedsdelen waar we water aan kunnen voeren houden we de waterstanden nog steeds op zomerpeil of zelfs iets daarboven. Het gaat hierbij om ongeveer 40% van ons gebied. De streefpeilen zijn daar nog steeds goed vast te houden en de verwachting is dat dit de komende weken zo zal blijven. De aanvoer komt via de Vecht uit Duitsland en vanuit de IJssel en het IJsselmeer. In de overige 60% van ons gebied kunnen we geen water aanvoeren en zijn we volledig afhankelijk van neerslag. Ook hier staan de stuwen op zomerpeil of daarboven. We zullen de aankomende maanden zoveel mogelijk water vast houden om de grondwatervoorraden aan te vullen en waar mogelijk een extra buffer te creëren. De verwachting is dat de droogval in de diverse waterlopen en kleine meertjes op de hoge zandgronden door het wisselvalige, koudere weer en de diverse regenbuitjes iets zal afnemen. Vanuit de beregeningsregeling geldt in ons gebied automatisch een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater als de benedenstroomse stuw niet meer overloopt.

Grondwater

Als gevolg van het wisselvallige buiige weer stijgt het grondwaterpeil iets, vooral in het zuiden van ons gebied en bij de Hondsrug. In de wateraanvoergebieden speelt dit minder, omdat de grondwaterstanden daar niet zo ver zijn weggezakt. Zeker op de hoge zandgronden blijft (langdurige gestage) regen zeer welkom. Vanaf 14 augustus geldt er een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht, in Twente en delen van Salland. Dit verbod is voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur. Dit onttrekkingsverbod is nog steeds van kracht! In de droge jaren 2018 en 2019 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt. Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie op dit moment iets minder nijpend (neerslagtekort van 224 mm), maar ook hier houden we het nauwlettend in de gaten.

Waterkwaliteit

We hebben een uitzonderlijk zachte winter gehad met daarna een lange warme periode en de temperaturen liggen momenteel relatief hoog. De watertemperatuur is daardoor op veel plaatsen vrij hoog, vooral in ondiep, stilstaand water. Dit kan leiden tot waterkwaliteitsproblemen, zoals blauwalg. Omdat de waterkwaliteit van stedelijke vijvers onder druk staat, hebben we op 29 mei een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Ook dit onttrekkingsverbod is nog steeds van kracht!

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.


Alle informatie over de droogte

Buursermeer