Algemeen bestuur Vechtstromen stemt unaniem in met Watervisie 2050

Gepubliceerd op 15 april 2021

Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een duurzame leefomgeving, die voorziet in onze behoefte tot wonen, werken en leven? Deze vraag staat centraal in de Watervisie die ons algemeen bestuur heeft vastgesteld op 14 april jongstleden.

De Watervisie benoemt de drie belangrijkste opgaven, waaraan Vechtstromen volgens zeven hoofdlijnen wil werken met partners en inwoners.

De drie belangrijkste opgaven voor Vechtstromen zijn:

  1. de toenemende droogte en wateroverlast als gevolg van klimaatverandering,
  2. de waterkwaliteit die onder druk staat,
  3. de transitie naar een duurzame ontwikkeling.

Zeven hoofdlijnen

De visie borduurt voort op de koers die het waterschap in de afgelopen jaren heeft ingezet en bevat zeven hoofdlijnen.

Het aanpassen van de waterhuishouding op inrichting en gebruik van de ruimte beperkt zijn grenzen.

De aanpassingen aan ons watersysteem die zorgen voor waterafvoer en wateraanvoer, hebben een keerzijde: een onnatuurlijk waterregime met verlies aan ecologische waarden. Bovendien hebben we ons te veel gefocust op het voorkomen van wateroverlast. Aangewakkerd door de klimaatverandering gaan we voor meer balans tussen droge voeten enerzijds en het beperken van droogte anderzijds. Dit betekent dat we niet overal alle functies en grondgebruik kunnen en willen bedienen wanneer deze niet goed aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het watersysteem: water is een leidend principe voor het inrichten en het gebruiken van onze leefomgeving.

De bodem is het grootste en meest geschikte reservoir om water in te bergen

Vergroting van de grondwatervoorraad is nodig om in perioden van droogte meer water beschikbaar te hebben voor landbouw, natuur en drinkwater. Dit betekent minder diepe en snelle ontwatering en meer aandacht voor het vasthouden van water in de bodem bij de inrichting en het beheer van het watersysteem.

Ons water moet, zowel ecologisch als chemisch, van goede kwaliteit zijn. Schoon water is de basis voor een veilige leefomgeving en de drager van natuur- en landschapskwaliteit

Schoon water realiseren we alleen samen met inwoners, bedrijven en andere overheden. Wij signaleren waar waterkwaliteitsproblemen optreden en spreken onze partners daarop aan. Het voorkomen van watervervuiling bij de bron, stimuleren we door voorlichting en controle op het naleefgedrag. Waar dit nodig is, zuiveren we ons afvalwater verdergaand. Voor een goede ecologische kwaliteit zorgen we daarnaast, in afstemming met de grondgebruikers, voor een natuurvriendelijke inrichting en beheer van onze waterlopen.

Waterschap Vechtstromen is een op duurzame ontwikkeling gerichte partner

Samen met onze partners gaan we aan de slag met onze wateropgaven en werken we aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Daarbij willen we in 2030 energieneutraal zijn en brengen we de uitstoot van broeikasgassen zo sterk mogelijk terug. Daar waar we nog geen oplossingen hebben, investeren we samen in kennis en innovatie.

Zuiveringsinstallaties worden knooppunten voor circulair watergebruik en de productie van energie en grondstoffen

Gezuiverd afvalwater, dat terugvloeit in het watersysteem, moet schoon en veilig zijn. Op deze manier worden kringlopen hersteld. Zuiveringsinstallaties ontwikkelen we waar nodig tot hoogwaardige installaties die ook microverontreinigingen, zoals medicijnresten, verdergaand verwijderen. Kansen in de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie worden verkend en verantwoord benut.

Regenwater is geen afvalwater, maar een bouwsteen in de ontwikkeling van een robuust watersysteem

Vergaande scheiding van hemelwater (regen en sneeuw) en afvalwater is noodzakelijk in het streven naar een robuust watersysteem. Met de gemeenten als onze belangrijkste partner in deze, is het belangrijk dat er op termijn geen kostbaar hemelwater via rioleringssystemen met ander water wordt vermengd en onnodig wordt getransporteerd.

Een aantrekkelijke leefomgeving, waar genieten van water mag, vergroot het waterbewustzijn.

Water, als bouwsteen voor een aantrekkelijke leefomgeving, is ook om van te genieten. Vechtstromen zet zich daarom in om, in samenwerking met partners, de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Samenwerken

Vanuit de Watervisie gaat Vechtstromen daarom graag het gesprek aan om te investeren in verbinding, in bewustwording, wederzijds begrip en het onderkennen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
De komende tijd werkt waterschap Vechtstromen verder aan de doorvertaling van de Watervisie naar een Waterbeheerprogramma waarin wordt bepaald hoe we in de periode 2022-2028 werken aan onze opgaves.