Jaarverslag 2020 online beschikbaar

Gepubliceerd op 8 juli 2021

Het algemeen bestuur van ons waterschap heeft het jaarverslag 2020 inclusief de jaarrekening 2020 vastgesteld.

Met een totale begroting van € 147 miljoen werkte waterschap Vechtstromen in 2020 aan veilig, voldoende en schoon water in Twente, Noordoost Overijssel en zuidoost Drenthe. Er is door ons € 57 miljoen geïnvesteerd in het opvangen van de gevolgen van het veranderende klimaat, toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met vergroening, de grote beheeropgave op de 23 rioolwaterzuiveringen en in het watersysteem.

Het jaarverslag en de jaarrekening laten zien dat het merendeel van de doelen in de begroting voor 2020 is gehaald, ondanks de effecten van de coronacrisis. Over 2020 heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.