Tijdelijk extra pompinstallatie gemaal Eefde voor voldoende water vanuit Twentekanaal

Gepubliceerd op 28 juli 2022

Bij gemaal Eefde wordt tijdelijk een extra pompinstallatie bijgeplaatst om zo de extreem lage waterstand op de IJssel op te vangen. Samen met de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn & IJssel en Rijkswaterstaat hebben wij dit besloten. Met de extra pompinstallatie kan op korte termijn vooralsnog een acceptabel niveau in het Twentekanaal worden bereikt en vanuit daar worden verdeeld over de gebieden van de drie waterschappen.

Het Twentekanaal is een belangrijke waterbron én doorvoerroute voor diverse functies. Denk hierbij aan scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Ook in deze droge periode willen de samenwerkende partijen deze functies zo goed en zo lang mogelijk blijven bedienen.

De waterstanden op de IJssel zijn extreem laag en de verwachting is dat dit nog enige tijd aanhoudt. Het gemaal Eefde zorgt ervoor dat het water vanuit de IJssel via het Twentekanaal naar ons gebied wordt aangevoerd. Onder normale omstandigheden kan met dit gemaal ruim 21 kubieke meter water per seconde worden aangevoerd. Vanwege de lage waterstanden op de IJssel kan het gemaal momenteel slechts 10 kubieke meter per seconde aanvoeren. Daarom zijn vorige week al twee tijdelijke pompen in bedrijf genomen, die samen 21 kubieke meter per seconde aanvoeren. De verwachting is dat er de komende periode opnieuw weinig regen valt en het niveau op de IJssel nog verder zal zakken waardoor de vaste pompopstelling zal uitvallen. Een derde pompinstallatie wordt daarom tijdelijk geplaatst om te voorkomen dat gemaal Eefde niet meer toereikend is om in onze watervraag te voorzien.

De extra pompinstallatie bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.

Wat betekent dit voor ons

Wij dragen bij aan de kosten van deze extra pompinstallatie. Hieraan ligt een verdeelsleutel uit het zogeheten Waterakkoord Twentekanalen - Overijsselse Vecht ten grondslag.

“Wij zetten ons dagelijks in voor voldoende water en om de gevolgen van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Hiermee nemen wij als waterbeheerder, samen met Rijkswaterstaat en de andere waterschappen, onze verantwoordelijkheid”, aldus plaatsvervangend watergraaf Hans van Agteren.

Met de extra wateraanvoer kunnen wij de waterpeilen daar waar we water aan kunnen voeren zoveel mogelijk op niveau houden. Bijvoorbeeld voor de grondgebruikers en het water in het stedelijke gebied. In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen problemen met de waterkwaliteit, zoals zuurstoftekortblauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook op deze plekken is voldoende water van belang. Naast de extra wateraanvoer, staan op de meeste plekken de stuwen op zomerpeil. Daar waar mogelijk wordt er ingespeeld op de actuele situatie en wordt er maatwerk geleverd om de waterstanden op peil te houden. Om zo zuinig mogelijk om te gaan met het water dat we hebben, geldt vanaf 27 juni een onttrekkingsverbod uit openbare vijvers in openbaar gebied en geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Dit houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert, in dat deel geen water onttrokken mag worden.