Update neerslagtekort en waterstand 29 juli

Gepubliceerd op 29 juli 2022

De verwachting is dat er de komende periode opnieuw weinig regen valt en het neerslagtekort verder toeneemt. De stuwen in onze wateraanvoer en -afvoergebieden staan op zomerpeil, zodat het water zo lang mogelijk in ons gebied blijft. De waterstand op de IJssel is extreem laag en de verwachting is dat het peil in de rivier verder gaat zakken. Via het gemaal Eefde wordt er nog voldoende water vanuit de IJssel via het Twentekanaal naar ons gebied aangevoerd. Samen met de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Rijn en IJssel en met Rijkswaterstaat zijn er wel extra pompinstallaties bij het gemaal geplaatst. Het Twentekanaal is een belangrijke waterbron én doorvoerroute voor diverse functies. Denk hierbij aan scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Met de extra pompcapaciteit kunnen wij de waterpeilen (daar waar we water aan kunnen voeren) zoveel mogelijk op niveau houden. We zijn alert op weersextremen en houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is verder opgelopen en overschrijdt nu de 5 procent droogste jaren. Dat zien we vooral terug in het Twentse deel van ons gebied. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 20 mm toenemen. Het neerslagtekort op weerstation Twenthe ligt met 204 mm op dit moment ruim boven het langjarig gemiddelde, maar onder de lokale droogste jaren. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 126 mm ook boven het lokale langjarig gemiddelde. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse. Bij het gemaal Eefde zijn extra pompeninstallaties neergezet om ons gebied via het Twentekanaal van voldoende water te blijven voorzien. Naast het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni, geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert mag in dat deel van de watergang niet worden onttrokken.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich in het noordelijk deel van het beheergebied iets onder gemiddeld en in het zuiden onder gemiddeld, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting verder gaat dalen. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen.

Waterkwaliteit

In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen kwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook neemt de kans op de ziekte van Weil meer toe. Vijvers in stedelijk gebied zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Als er daarnaast ook nog water uit deze vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte. Het ingestelde onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied dient ervoor om grootschalige waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Ook in ander oppervlaktewater komt de waterkwaliteit meer onder druk te staan. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.