Update neerslagtekort en waterstand 22 juli

Gepubliceerd op 22 juli 2022

De verwachting is dat de komende dagen opnieuw weinig neerslag zal vallen. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort hierdoor verder toenemen. De stuwen in onze wateraanvoer en -afvoergebieden staan op zomerpeil, zodat het water zo lang mogelijk in ons gebied blijft. Bij Eefde wordt via het Twentekanaal en het IJsselmeer water ons gebied ingelaten. We zien wel dat de afvoer van de Rijn historisch laag is. Daardoor daalt ook de waterstand van de IJssel. Dit is voor ons een belangrijke waterbron om een deel van ons eigen watersysteem mee aan te kunnen vullen. De beschikbaarheid van water nog voldoende en staat het IJsselmeer, waaruit we ook water aanvoeren, op peil. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is verder opgelopen en overschrijdt nu de 5 procent droogste jaren. Dat zien we vooral terug in het Twentse deel van ons gebied. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 25 mm toenemen. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Zaterdag zijn er flinke perioden met zon en is het droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden. Zondag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt nog warmere lucht aangevoerd. Landinwaarts wordt het 27 tot 31 graden en aan zee 23-26 graden. Ook maandag verloopt in het oosten waarschijnlijk nog (zeer) warm, vanuit het westen nadert een storing met koelere lucht en hieruit valt lokaal een regen- of onweersbui. Van west naar oost wordt het 21 tot 29 graden. Dinsdag perioden met zon, hier en daar een bui en met 18 tot 23 graden is het dan gematigd warm. Op wat langere termijn perioden met zon en eerst nog relatief koel. Later in de week flink warmer met in het weekeinde maxima van 22 graden aan de noordkust tot 28 graden in het zuiden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele situatie ter plaatse. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden.

Bij Eefde via het Twentekanaal en het IJsselmeer zijn extra pompen neergezet om ons gebied van voldoende water te voorzien. Naast deze maatregelen, het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni, geldt het hele jaar door de beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert mag in dat deel van de watergang niet worden onttrokken.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich onder het langjarig gemiddelde, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de bui van afgelopen donderdag zal de grondwaterstand licht stijgen, maar de verwachting is dat de grondwaterstanden de komende week weer gaan uitzakken. We doen ons best om zoveel mogelijk water vast te houden in ons gebied, als buffer voor droge periodes. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen.

Waterkwaliteit

In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen kwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook neemt de kans op de ziekte van Weil meer toe. Vijvers in stedelijk gebied zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Als er daarnaast ook nog water uit deze vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte. Het ingestelde onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied dient ervoor om grootschalige waterkwaliteitsproblemen te voorkomen.

Ook in ander oppervlaktewater komt de waterkwaliteit meer onder druk te staan. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.