Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Projectplan duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep

In de vergadering van 18 januari 2022 heeft het dagelijks bestuur het projectplan duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep vastgesteld.

Vooruitlopend op de integrale realisatie van de gebiedsaanpak voor het Nieuwe Drostendiep later dit jaar en 2023 worden duikers onder de Klenkerweg gelegd en de toegang tot landgoed De Klencke landschappelijk geaccentueerd.

Ter inzage

Het projectplan kunt u met ingang van 24 januari 2022 tot en met 7 maart 2022 hieronder digitaal inzien.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Waterbeheerprogramma 2022 - 2017

In de vergadering van 15 december 2021 heeft het algemeen bestuur het Waterbeheerprogramma 2022- 2027 vastgesteld.

Wat is een waterbeheerprogramma?

De komende jaren staat waterschap Vechtstromen voor grote uitdagingen: blijven zorgen voor voldoende water (niet te veel, niet te weinig), omgaan met klimaatveranderingen, voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit, versterken van de biodiversiteit, en de zorg voor duurzame energie en circulair grondstoffengebruik. Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 laat zien welke resultaten we op strategisch en tactisch niveau in zes jaar willen halen. We geven aan welke maatregelen en voorzieningen we daarvoor treffen en wanneer. De maatregelen in het programma zijn een aanvulling op en uitwerking van maatregelen die al in de waterprogramma's van het Rijk en de regio zijn opgenomen. Op het ontwerp van het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 is gereageerd (zienswijzen). Het algemeen bestuur heeft het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 met wijzigingen vastgesteld.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het waterbeheerprogramma 2022-2027 en de bijhorende documenten kunt u via onderstaande link bekijken. Ook kunt u het waterbeheerprogramma 2022 - 2027 en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 20 januari tot en met 2 maart 2022.

Ontwerp Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen

In de vergadering van 11 januari 2022 heeft het dagelijks bestuur de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen in ontwerp vastgesteld.

Wat staat er in de Waterschapsverordening?

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschap een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur (de basisverordening van het waterschap) van het waterschap en huidige landelijke regels over het lozen van stoffen.

De Waterschapsverordening bevat regels over de fysieke leefomgeving in het beheergebied van het waterschap. Deze regels gaan over de watergangen, waterkeringen, grondwater en het lozen van stoffen op het water of een rwzi (rioolwaterzuivering) (rioolwaterzuiveringsinstallatie). Deze regels gelden voor iedereen. De regels bepalen welke activiteiten waar in het beheergebied mogen plaatsvinden, en onder welke voorwaarden.

De regels in de Waterschapsverordening zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de Keur van het waterschap Vechtstromen of de landelijke regels over het lozen van stoffen.

De regels over de onderhoudsplichten komen in een aparte verordening: de Onderhoudskeur. Deze mogen niet in de Waterschapsverordening worden opgenomen.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het ontwerp van de Waterschapsverordening en de bijhorende documenten kunt u hieronder bekijken met ingang van 17 januari tot en met 28 februari 2022.

Ook kunt u het ontwerp van de Waterschapsverordening en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Ontwerp Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen

In de vergadering van 11 januari 2022 heeft het dagelijks bestuur de Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen in ontwerp vastgesteld.

Wat staat er in de Onderhoudskeur?

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Op grond van de Omgevingswet moet het waterschap een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur (de basisverordening van het waterschap) van het waterschap en huidige landelijke regels over het lozen van stoffen.

De huidige Keur bevat ook regels over de onderhoudsplichten (de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen). Deze regels over de onderhoudsplichten mogen niet in deze Waterschapsverordening worden opgenomen. Omdat de huidige Keur wordt ingetrokken, is een nieuwe Onderhoudskeur opgesteld.

Ter inzage

Het ontwerp van de Onderhoudskeur en de bijhorende documenten kunt u hieronder bekijken met ingang van 17 januari tot en met 28 februari 2022. Ook kunt u het ontwerp van de Onderhoudskeur en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa

In de vergadering van 14 december 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa vastgesteld.

Wat staat er in het projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa Realisatie van een automatische stuw die reageert op veranderingen van de waterstanden in de Lolee en wordt zodanig ontworpen en gerealiseerd dat kanoërs vanuit beide richtingen de stuw veilig kunnen passeren.

Ter inzage

Het projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa en de bijhorende documenten kunt u hieronder bekijken. Ook kunt u het projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 2203333.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 23 december 2021 tot en met 3 februari 2022.

Projectplan Berflobeek Hengelo traject Marskant

In de vergadering van 14 december 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Berflobeek Hengelo traject Marskant vastgesteld.

Het projectplan beschrijft de voorgenomen herinrichting van de Berflobeek in Hengelo. Dit betreft het traject tussen de Willemstraat en de Deldenerstraat, die voorbereid is op de toekomstige klimaatontwikkelingen en vergroot de bewustwording en beleving van ‘water in de stad’. Daarnaast is de Berflobeek goed te beheren en te onderhouden.

Ter inzage

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) is met ingang van 15 december 2021 tot en met 26 januari 2022 hier digitaal in te zien.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.