Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang

In de vergadering van 30 augustus 2022 heeft het dagelijks bestuur het projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang vastgesteld.

Wat staat er in het projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang?

In het projectplan wordt de beoogde stuwverplaatsing beschreven.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang en de bijhorende documenten kunt u hieronder downloaden en bekijken.

Ook kunt u deze documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

U kunt het projectplan stuwverplaatsing Kramerswatergang bekijken met ingang van 7 september 2022 tot en met 19 oktober 2022.

Projectplan waterwet Reutum

In de vergadering van 6 september 2022 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Reutum vastgesteld.

Waterschap Vechtstromen heeft in de periode van 2013-2015 samen met de gebiedspartners in Noordoost-Twente diverse projecten uitgevoerd uit de uitvoeringsagenda ‘Water Collectief Twente’ (WCT). De projecten waren vooral gericht op droogtebestrijding voor landbouw en natuur, mede als gevolg van de klimaatverandering. De projecten hebben het watersysteem robuuster, zichtbaarder en beleefbaar gemaakt en ondervonden veel draagvlak bij stakeholders en burgers.

In navolging op het succes van WCT heeft waterschap Vechtstromen in 2016 het initiatief genomen om een verkenning uit te voeren naar een vervolg van het WCT project, binnen de kaders van de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (NOT), het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON) en het waterschapsbeleid. Dit heeft geresulteerd in de ‘Uitvoeringsagenda Water Collectief Twente, fase 2’ (WCT2) met een aantal kansrijke initiatieven.

Het projectplan waterwet Reutum beschrijft één van de initiatieven, met als aanleiding de afgeronde vrijwillige kavelruil in Reutum.

Ter inzage

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) is met ingang van 13 september 2022 tot en met 25 oktober 2022 digitaal hieronder in te zien .

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Projectplan herinrichting Vechtdal - Vechtrijk Gramsbergen - Nevengeul

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen enGedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat diverse ontwerpbesluiten voor de herinrichting van het winterbed van de Vecht bij Gramsbergen ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 18 augustus 2022 tot en met woensdag 28 september 2022. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Toelichting

In het kader van Ruimte voor de Vecht is een aantal plannen opgesteld om de Vecht meer ruimte te geven. Voor het deel tussen De Haandrik en Gramsbergen is nog geen plan opgesteld.

In 2019 hebben waterschap Vechtstromen en de gemeente Hardenberg een participatietraject doorlopen dat heeft geresulteerd in de Visie Vechtrijk Gramsbergen. Deze visie bevat streefbeelden en bestaat uit zeven onderdelen. Op dit moment is het onderdeel ‘Nevengeul De Haandrik - Gramsbergen’ uitgewerkt. Het waterschap is voornemens om een vispasseerbare meestromende nevengeul aan te leggen tussen De Haandrik en Gramsbergen en een inlaatconstructie nabij stuw De Haandrik. Voor dit project zijn meerdere besluiten nodig. De ontwerpbesluiten worden nu gezamenlijk ter inzage gelegd.

De juridische basis van deze gezamenlijke terinzagelegging is te vinden in de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) en het coördinatiebesluit van de raad van Hardenberg van 1 maart 2022. Artikel 3:26 Algemene wet bestuursrecht geeft regels over de gecoördineerde terinzagelegging.

Wat ligt ter inzage?

De volgende ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente Hardenberg:

- Ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Nevengeul De Haandrik - Gramsbergen’;

- Besluit inhoudende dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt (naar aanleiding van een m.e.r.-beoordeling);

- Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Nevengeul’ voor de activiteit bouwen van een in- en uitlaatconstructie ten behoeve van de nevengeul.

Bevoegd gezag waterschap Vechtstromen:

- Ontwerp-projectplan Waterwet, Vechtrijk Gramsbergen;

- Besluit inhoudende dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt (naar aanleiding van een m.e.r. -beoordeling);

Bevoegd gezag provincie Overijssel:

- Ontwerp-ontgrondingsvergunning Nevengeul;

- Ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soorten) Nevengeul.

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties, uitsluitend op afspraak:

- Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg; maak een afspraak bij de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523;

- Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; maak een afspraak via telefoonnummer 088 220 33 33.

Daarnaast zijn de ontwerpbesluiten digitaal in te zien op de volgende websites:

- Het ontwerpbestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek op plannaam of -nummer NL.IMRO.0160.0000BP00408-OW01.

- Het ontwerp-projectplan Waterwet hieronder en tevens via het elektronisch waterschapsblad via https://www.officielebekendmakingen.nl/

- De ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming op www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.

- De ontwerp-ontgrondingsvergunning op www.overijssel.nl/loket/kennisgeving.