Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgen wij de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Ter inzageleggingen zijn in te zien op ons hoofdkantoor in Almelo op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Bij het bezoeken van ons hoofdkantoor is het dragen van een mondkapje verplicht.

U kunt ter inzageleggingen ook digitaal inzien en downloaden op deze pagina. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiertoe kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden

In de vergadering van 11 augustus 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten tot het instellen van een verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 m rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht, met ingang van 14 augustus 2020 tot een nader te bepalen tijdstip.

Bijbehorende Informatie vindt u hieronder ter inzage van 14 augustus tot een nader te bepalen tijdstip, (datum van intrekken van het verbod).

Verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijkgebied

In de vergadering van 26 mei 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten tot het instellen van een verbod tot het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen, met ingang van 29 mei 2020 tot een nader te bepalen tijdstip.

Bijbehorende Informatie vindt u hieronder ter inzage van 29 mei tot een nader te bepalen tijdstip, (datum van intrekken van het verbod).

Startdocument HWBP-project Veilige Vecht

In de vergadering van 7 juli 2020 heeft het dagelijks bestuur besloten tot bekendmaking van het startdocument HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)-project Veilige Vecht.

In de Verkenning van dit project van het waterschap Drents Overijsselse Delta wordt samen met andere overheden waaronder waterschap Vechtstromen onderzocht met welke maatregelen de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle het beste kunnen worden versterkt. Deze maatregelen kunnen theoretisch binnen het gehele stroomgebied van de Vecht liggen, bijvoorbeeld in de gemeentes Ommen of Hardenberg.

Dit startdocument vormt de formele kennisgeving van het voornemen van de verkenning en de kennisgeving van de participatie.

Bijbehorende Informatie vindt u hieronder ter inzage van 1 september 2020 tot en met 12 oktober 2020.

Ontwerp Keur waterschap Vechtstromen 2020

In de vergadering van 1 september 2020 heeft het dagelijks bestuur de Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen 2020 in ontwerp vastgesteld.

De Keur is de verordening van het waterschap met de regels die het waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen, kunstwerken en bijhorende beschermingszones.

Het ontwerp van de Keur waterschap Vechtstromen 2020 en de bijhorende bijlagen liggen met ingang van 4 september tot en met 15 oktober 2020 digitaal hieronder ter inzage en in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.