Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Projectplan waterwet Waterberging Ossehaar

In de vergadering van 21september 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan vastgesteld.

Na het hoogwater van oktober 1998 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoogwater problematiek rondom Coevorden. Het waterschap heeft beleidsmatig verschillende oplossingsrichtingen afgewogen en uiteindelijk gebieden aangewezen die kunnen worden ingericht als noodretentie.

Ter inzage

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) zijn van 24 september 2021 tot en met 5 november 2021 hier digitaal in te zien.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00820 Hof van Twente

In de vergadering van 7 september 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan waterwet stuw in waterloop WL00820 in ontwerp vastgesteld.

Door de aanleg van de stuw wordt verdroging van de aanliggende percelen langs waterloop WL00820 zoveel mogelijk voorkomen. De stuw zorgt voor een zo optimaal mogelijke grondwaterstand van de bovenstrooms gelegen percelen van het ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00820.

Ter inzage

Het ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00820 en de bijhorende bijlage(n) treft u onder aan.

Het ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00820 en de bijhorende bijlage(n) zijn met ingang van 20 september 2021 tot en met 1 november 2021 hier digitaal in te zien.

Het ontwerp projectplan en de bijhorende bijlage(n) liggen tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Ontwerp Projectplan stuw waterloop WL00721 gemeente Hengelo

In de vergadering van 7 september 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan waterwet stuw in waterloop WL00721 in ontwerp vastgesteld.

Door de aanleg van de stuw wordt verdroging van de aanliggende percelen langs waterloop WL00721 zoveel mogelijk voorkomen. De stuw zorgt voor een zo optimaal mogelijke grondwaterstand van de bovenstrooms gelegen percelen van het ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00721.

Ter inzage

Het ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00721 en de bijhorende bijlage(n) treft u onder aan. Het ontwerp waterwet projectplan stuw in waterloop WL00721 en de bijhorende bijlage(n) zijn met ingang van 20 september 2021 tot en met 1 november 2021 hier digitaal in te zien en liggen tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Bekendmaking Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster – N35

In de vergadering van 21 september 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 vastgesteld.

Het projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 is een projectplan volgens de Waterwet. In het projectplan worden de beoogde maatregelen langs de Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 beschreven, zodat de inrichting van beide waterlopen geoptimaliseerd wordt conform de doelen uit het Waterbeheerplan 2016-2021.

Ter inzage

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) is met ingang van 30 september 2021 tot en met 11 november 2021 hier in te zien.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in ons kantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Projectplan waterwet Regge Pelmolen

In de vergadering van 12 oktober 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan waterwet Regge Pelmolen vastgesteld.

Hierdoor kan ter plaatse de gekanaliseerde Regge, gelegen op de grens van de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, omgevormd worden tot een meanderende rivier door een natuurlijk ingericht rivierdal. In het projectplan worden de maatregelen voor de herinrichting van het watersysteem beschreven en worden de gevolgen van deze herinrichting op de omgeving in beeld gebracht.

Ter inzage

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) zijn met ingang van 18 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 hier digitaal in te zien.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Ontwerp waterwet aanleg inlaat Almelose Aa

In de vergadering van 12 oktober 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan aanleg inlaat Almelose Aa in ontwerp vastgesteld. Realisatie van een automatische stuw die reageert op veranderingen van de waterstanden in de Lolee en wordt zodanig ontworpen en gerealiseerd dat kanoërs vanuit beide richtingen de stuw veilig kunnen passeren van projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa.

Ter inzage

Het ontwerp projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa en de bijhorende bijlage(n) zijn met ingang van 18 oktober 2021 tot en met 29 november 2021 hier digitaal in te zien.

Het ontwerp projectplan en de bijhorende bijlage(n) liggen tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.

Ontwerp legger

In de vergadering van 12 oktober 2021 heeft het dagelijks bestuur wijzigingen van de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) in ontwerp vastgesteld.

Wat staat er in de legger?

Op de legger is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Waterstaatswerken zijn: de watergangen en waterkeringen met de daarbij horende beschermingszones, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken, zoals stuwen, duikers of gemalen. Op de legger staat ook wie de waterstaatswerken moet onderhouden.

Aanleiding voor het wijzigen van de legger zijn wijzigingen van de ligging of afmetingen van waterstaatswerken. Deze wijzigingen komen door landinrichtingen, uitgevoerde projecten, het overnemen van waterstaatswerken (overname stedelijk water) en verleende watervergunningen.

Documenten bekijken

Het ontwerp van de gewijzigde legger en de bijhorende documenten kunt u tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. Ze liggen daar met ingang van 26 oktober tot en met 6 december 2021.

Daarnaast kunt u het ontwerp van de gewijzigde legger en de bijhorende documenten hieronder in zien.