Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Ontwerp projectplan Waterwet waterberging Ossehaar

In de vergadering van 6 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur het ontwerp projectplan waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar in ontwerp vastgesteld.

Na het hoogwater van oktober 1998 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de hoogwater problematiek rondom Coevorden. Het waterschap heeft beleidsmatig verschillende oplossingsrichtingen afgewogen en uiteindelijk gebieden aangewezen die kunnen worden ingericht als noodretentie.

Ter inzage

Het ontwerp projectplan waterberging Ossehaar en de bijhorende bijlage(n) liggen met ingang van 20 juli 2021 tot en met 31 augustus, tijdens kantooruren, ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. Daarnaast zijn de zelfde stukken onder digitaal in te zien.

Bekendmaking Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster – N35

In de vergadering van 6 juli 2021  heeft het dagelijks bestuur het projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 vastgesteld.

Het projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 is een projectplan volgens de Waterwet. In het projectplan worden de beoogde maatregelen langs de Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 beschreven, zodat de inrichting van beide waterlopen geoptimaliseerd wordt conform de doelen uit het Waterbeheerplan 2016-2021.

Ter inzage

Het projectplan Waterlichaam Glanerbeek, deeltraject Klooster-N35 en de bijhorende bijlagen liggen met ingang van 16 juli 2021 tot en met 27 augustus 2021 digitaal hieronder ter inzage, en tijdens kantooruren ook ter inzage op het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

Ontwerp projectplan Waterwet Regge Pelmolen

In de vergadering van 8 juni 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Waterwet Regge Pelmolen in ontwerp vastgesteld.

Hierdoor kan ter plaatse de gekanaliseerde Regge, gelegen op de grens van de gemeenten Rijssen-Holten en Wierden, omgevormd worden tot een meanderende rivier door een natuurlijk ingericht rivierdal. In het projectplan worden de maatregelen voor de herinrichting van het watersysteem beschreven en worden de gevolgen van deze herinrichting op de omgeving in beeld gebracht.

Ter inzage

Het projectplan ligt met ingang van 12 juli tot en met 23 augustus 2021 tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo, alsmede digitaal via deze pagina.

Informatie en zienswijzen

Er is een informatiefilm over het project gemaakt, deze is te vinden op de pagina van het projectplan, zie link onder. Via deze pagina kunt u met een formulier contact met ons opnemen om uw vragen te beantwoorden.

Let op: voor het indienen van zienswijzen kunt u dat formulier niet gebruiken en dient u schriftelijk of mondeling uw zienswijze kenbaar maken.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA  Almelo.
Voor het maken van een afspraak voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Projectplan Waterwet Wierdense Aa

In de vergadering van 6 juli 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Waterwet Wierdense Aa vastgesteld.

Met dit project wordt beoogd de afvoer van de Wierdense Aa weer te herstellen en richting de Wendel af te voeren. Door de aanleg van een uitstroomkunstwerk en een overlaatkunstwerk in de Wierdens Aa kan het water van de Wendel niet meer terugstromen in de Wierdense Aa en in het riool.

Het projectplan Waterwet Wierdense Aa ligt met ingang van 12 juli 2021 tot en met 20 augustus 2021 tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo, alsmede via deze pagina digitaal in te zien en downloaden.

Ontwerp Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2022

In de vergadering van 22 juni 2021 heeft het dagelijks bestuur het  ontwerp van de Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022 vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening Vechtstromen 2022 en de daarbij horende bijlagen treft u onder aan.

De terinzagelegging vindt plaats met ingang van 28 juni tot en met 9 augustus 2021.

Het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening  Vechtstromen 2022 en de bijhorende bijlagen liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.