Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Ontwerpbegroting 2023 bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis ter inzage ligt.

Wat is de bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis?

Aqualysis is het gezamenlijk centrale waterschapslaboratorium voor vijf waterschappen: Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen.

Aqualysis is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. Een gemeenschappelijke regeling is een besluit op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen waarmee de waterschappen formeel samenwerken en de bedrijfsvoeringsorganisatie Aqualysis hebben opgericht.

Wat is een begroting?

In de begroting staat wat Aqualysis volgend jaar gaat doen, hoeveel dat kost en welke gevolgen dat heeft voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Ook zijn de verwachte ontwikkelingen voor de jaren erna weergegeven.

Documenten bekijken (ter inzage)

De ontwerpbegroting 2023 van Aqualysis kunt u hieronder bekijken.

Ook kunt u de ontwerpbegroting 2023 van Aqualysis tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 9 mei tot en met 23 mei 2022.

Nieuwe Drostendiep projectplan duikers Klenkerweg

In de vergadering van 12 april 2022 heeft het dagelijks bestuur het projectplan waterwet duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep vastgesteld.

Wat staat er in het projectplan waterwet duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep?

Het projectplan waterwet duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep heeft alleen betrekking op de aanleg van twee duikers in respectievelijk de Boksloot en het Nieuwe Drostendiep en gaat ter informatie beperkt in op de toekomstige herinrichting van het Nieuwe Drostendiep.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het projectplan waterwet duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep en de bijhorende documenten kunt u onder bekijken.

Ook kunt u het projectplan waterwet duikers Klenkerweg - Nieuw Drostendiep en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo.

U kunt deze documenten bekijken met ingang van 19 april 2022 tot en met 31 mei 2022.

Projectplan Archemermaten en Hancate

In de vergadering van 22 maart 2022 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Archemermaten en Hancate (uitbreiding Velderberg) vastgesteld.

Archemermaten

Met de herinrichting van het projectgebied Archemermaten wordt er een nieuw peil regulerend kunstwerk gecreëerd. Hierdoor wordt een beter streefpeil voor de aanliggende landbouwpercelen en Natura 2000 gebied Archemermaten gerealiseerd. Ook wordt er door het natuurgebied Archemermaten een vispassage aangelegd en wordt de Regge over een lengte van ruim 800 m natuurlijk ingericht en krijgt een aanliggend perceel een natuurlijke inrichting met waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en paaiplaats voor vis.

Hancate (Uitbreiding Velderberg)

In 2006 is het project Velderberg gerealiseerd. Destijds is het niet gelukt om het in het project opgenomen landbouwperceel te verwerven. Inmiddels is dat gelukt en kan het perceel natuurlijk ingericht worden en toegevoegd worden aan het natuurgebied Velderberg.

Ter inzage

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) zijn met ingang van 11 april 2022 tot en met 23 mei 2022 hieronder digitaal in te zien.

Het projectplan en de bijbehorende bijlage(n) liggen ook tijdens kantooruren ter inzage in ons kantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer (088) 220 33 33.