Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

Naast de fysieke ter inzageleggingen op ons kantoor in Almelo, kunt u deze hieronder digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Voor meer informatie over de ter inzageleggingen kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

Ontwerp-projectplan Watergang nabij Erve Bisschop

In de vergadering van 7 maart 2023 heeft het dagelijks bestuur Concept Projectplan Watergang nabij Erve Bisschop in ontwerp vastgesteld.

Wat staat er in het concept projectplan waterwet watergang nabij Ervee Bisschop?

Het voorliggend projectplan Watergang nabij Erve Bisschop is een projectplan volgens de Waterwet. Waterschap Vechtstromen wil samen met de agrarische sector namelijk werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Wij spelen daar in Overijssel op in door samen met LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord het agrarische waterbeheer vorm te geven onder de noemer Landbouw op Peil. Binnen Landbouw op Peil zijn de percelen nabij Het Erve Bisschop bij het Lutterzand onderzocht. Deze percelen maken onderdeel uit van het gebiedsplan de Lutte. Eén van de maatregelen van het gebiedsplan is het dempen van een sloot en het verwijderen van een stuw nabij Het Erve Bisschop.

Documenten bekijken (ter inzage)

Het ontwerp projectplan Watergang nabij Erve Bisschop n de bijhorende documenten kunt u hieronder bekijken. Ook kunt u het ontwerp projectplan Watergang nabij Erve Bisschop en de bijhorende documenten tijdens kantooruren bekijken in het waterschapskantoor. U kunt deze documenten bekijken met ingang van 13 maart 2023 tot en met 24 april 2023.

Waterschapsverkiezingen proces-verbaal vaststelling definitieve uitslag

Na de zitting van het centraal stembureau van donderdag 23 maart, 11.00 uur, vindt u hier onder het proces-verbaal met de vastgestelde definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen waterschap Vechtstromen ter inzage.

Herinrichting Vechtdal – Vechtrijk Gramsbergen - Nevengeul

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, Dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen en Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat diverse besluiten voor de herinrichting van het winterbed van de Vecht bij Gramsbergen ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 16 februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023.

Waar liggen de stukken ter inzage?

Alle stukken zijn in te zien op de volgende locaties, uitsluitend op afspraak:

Gemeentehuis Hardenberg, Stephanuspark 1, 7772 HZ Hardenberg; maak een afspraak bij de publieksdienst via telefoonnummer 14 0523;

Waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; maak een afspraak via telefoonnummer 088 220 33 33.

Daarnaast zijn de besluiten digitaal in te zienviade volgende websites: