Terinzageleggingen


Digitale ter inzage legging

In verband met het coronavirus volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Ter inzageleggingen zijn in te zien op ons hoofdkantoor in Almelo op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur. Bij het bezoeken van ons hoofdkantoor is het dragen van een mondkapje verplicht.

U kunt ter inzageleggingen op deze pagina digitaal inzien en downloaden. Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

De terinzageleggingen behorende bij de bekendmakingen vindt u op deze pagina. De officiële bekendmakingen vindt u op de bekendmakingenpagina.

Ontwerpbesluit aanwijzen zwemplassen 2021

Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend dat zij voornemens zijn om 41 zwemgelegenheden in oppervlaktewater aan te wijzen voor het zwemseizoen 2021.

Aanwijzing van deze zwemplassen gebeurt op basis van de Wet hygiëne en veiligheid basinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Het ontwerpbesluit met de bijbehorende lijst met aangewezen zwemlocaties ligt vanaf 31 maart 2021 tot en met 11 mei 2021 onder digitaal ter inzage alsmede op het provinciehuis te Assen, alle gemeentehuizen in Drenthe en de waterschapshuizen van de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta.

Projectplan Waterwet, herinrichting Baalder Uiterwaard

Burgemeester en wethouders van Hardenberg, dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen en gedeputeerde staten van Overijssel maken bekend dat diverse besluiten voor de herinrichting van Baalder Uiterwaard, Hardenberg, ter inzage worden gelegd in de periode van donderdag 1 april 2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Projectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg

In de vergadering van 6 april 2021 heeft het dagelijks bestuur het projectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg in ontwerp vastgesteld.

Het ontwerp projectplan Waterwet herinrichting Elsbeek Hengelo, traject Reigerweg en de bijhorende bijlagen treft u onder aan.

Het projectplan is met ingang van 9 april 2021 tot en met 21 mei 2021, digitaal in te zien en ligt ook tijdens kantooruren ter inzage in het kantoor van waterschap Vechtstromen, Kooikersweg 1 te Almelo. U kunt voor de inzage een afspraak maken via telefoonnummer 088 220 33 33.