Projecten


Regge is hersteld

In de jaren tussen 2006 en 2023 zijn grote projecten uitgevoerd om van de gekanaliseerde Regge weer een zo natuurlijk mogelijke rivier te maken. Dit noemen we de Reggeherstelprojecten.

Reggedal Enter

In 2019 is het project Reggedal Enter afgerond. Een recht stuk rivier, van ruim 12 kilometer is omgevormd tot een kronkelende rivier. Er is ook nog eens 115 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Hier kan het water tijdelijk geborgen worden als er veel regen valt.

Stuwen zijn verwijderd of vervangen door vistrappen. En in droge periodes kan er water vanuit de IJssel via het Twentekanaal ingelaten worden.

Bij het maken van de plannen is zo goed mogelijk ingespeeld op de wensen en mogelijkheden voor recreatie en toerisme. De mogelijkheden voor wandelen, fietsen, vissen en varen zijn daardoor toegenomen.

Het gebied is na de herinrichting van het waterschap overgegaan naar vier particuliere beheerders. Samen met het waterschap houden zij het landschap in stand en versterken het waar het kan, alles op een natuurlijke wijze.

Met de uitvoering van dit project is ook dit deel van de Regge voorbereid op toekomstige klimaatveranderingen en is ook de waterkwaliteit verbeterd. Dit is fijn voor planten, dieren en mensen.

Regge (2)

Gebied Regge Pelmolen

In het gebied Regge Pelmolen is de Regge, tussen de provinciale weg N 347 en de Maatgraven, over een lengte van 1,5 km, natuurlijk ingericht. In 2023 is dit afgerond. De Regge meandert (kronkelt) hier nu weer als een natuurlijke rivier door het landschap. Een natuurlijke, kronkelende rivier voert het water minder snel af. In natte perioden overstromen aanliggende percelen in het Reggedal. Hierdoor voorkomen we benedenstrooms wateroverlast. Ook wordt het grondwater hierdoor aangevuld, waardoor we verdroging in de zomer tegengegaan. Naast water en landbouw is natuur een belangrijke functie in het Reggedal. In het project zijn voormalige landbouwpercelen omgevormd naar nieuwe natuurgebieden, waarmee invulling wordt gegeven aan het Natuur Netwerk Nederland. Het Reggedal wordt ook hier zo een belangrijk leefgebied voor planten en dieren, waardoor we de biodiversiteit versterken. Ook is er volop ruimte voor recreatie op of aan het water. Wandelend of vanaf de Enterse zomp, kano of fluisterboot is van de natuurlijke Regge te genieten.

Gebied Regge Pelmolen

foto4


Gebied Archem en Hancate

Stuw Archem

Waarom een nieuwe stuw?

In 2012 raakte de (oude) stuw als gevolg van piekafvoer onderspoeld en kon niet langer meer gebruikt worden. Daarom werd er een tijdelijke noodstuw gebouwd om droogteschade te beperken. Uiteindelijk werd samen met de omgeving na jarenlange monitoring van de noodstuw, besloten een nieuwe stuw met een hoger peil te bouwen. Dit komt de landbouw en natuur ten goede.

Naast de stuw lagen nog meer opgaven in het gebied. De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt een natuurlijke inrichting van de Regge en vispasseerbaarheid van stuwen. Ook moesten er nog maatregelen uitgevoerd worden voor de bescherming van de natuurwaarden in het Natura 2000 deelgebied Archemermaten en versterking van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) in combinatie met periodieke waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Ook op recreatief gebied zijn wensen ingebracht over fietsen, wandelen en varen.

De oude, tijdelijke stuw is verwijderd. De tijdelijke stuw is verwijderd en vervangen door een vaste drempel. De Regge heeft een nieuw vast peil van 4,35m NAP en stroomt voortaan over de 35 meter lange vaste drempel. Dit is goed voor landbouw en natuur. Ook is er een nieuwe vistrap van ruim een kilometer lang aangelegd. Nu kunnen de vissen en andere waterdieren de stuw passeren.

Daarnaast is het natuurgebied Velderberg uitgebreid. Dit deel kan gebruikt worden waterberging. Hierdoor heeft de Regge nog meer ruimte gekregen.

Om de biodiversiteit te verbeteren hebben we in het hele project ‘bouwen met natuur’ toegepast. Door bijvoorbeeld stobben (wortels van bomen) en dood hout te verwerken in de oevers van de Regge. Hierdoor verandert de rechte, strakke oever in een meer slingerende waterlijn, waardoor aantrekkelijke gebieden voor waterdieren en planten ontstaan.

Ook recreatie heeft veel aandacht gekregen in het project. Op de nieuwe kade is een nieuw fietspad aangelegd en ook zijn er nieuwe kanosteigers gebouwd.