19 december 2017


Onderwerpen

  1. Kredietaanvraag project biogasveiligheid
  2. Kredietaanvraag afronding project Bruchterbeek
  3. Dienstverleningsovereenkomst slibverwerking SNB (slibverwerkingsinstallatie)

Besluiten

1. Kredietaanvraag project biogasveiligheid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2017 besloten:

  1. voor het project biogasveiligheid een aanvullend uitvoeringskrediet van € 1.237.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen;
  2. als (mogelijke) verhaalopbrengst voor de vervanging van de afsluiters € 250.000 (inclusief BTW) te ramen.

Kernboodschap

Met het beschikbaar stellen van dit krediet kan de uitvoering van het project biogasveiligheid worden afgerond. Het waterschap Vechtstromen neemt, naast het verbeteren van de vergistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (hierna: rwzi (rioolwaterzuivering)) in Emmen, extra maatregelen om de rwzi’s met vergistingsinstallaties toekomstbestendiger te maken. Onder meer worden alle leidingen in plaats van ondergronds, bovengronds gelegd, waardoor het beheer en onderhoud eenvoudiger uitgevoerd kan worden. Het project biogasveiligheid draagt hiermee bij aan de doelstelling van Vechtstromen om zijn vergistingsinstallaties toekomstbestendig en veilig te kunnen beheren.

2. Kredietaanvraag afronding project Bruchterbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2017 besloten:

  1. voor het afronden van het project Bruchterbeek een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 25.000 (inclusief btw).

Kernboodschap

De Bruchterbeek is een beek die uitmondt in de Overijsselse Vecht. In september 2017 is gestart met de werkzaamheden. Over een lengte van 700 meter is een stuw verwijderd en vervangen door een vispassage. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit en ontstaat er een goede leefomgeving voor vissen en planten. Met deze maatregelen is de beek vispasseerbaar. Dat betekent dat vissen vanuit de Vecht de beek kunnen gebruiken om te paaien (het voortplantingsgedrag van vissen). Daarnaast is de beek verbreed om neerslagpieken beter af te kunnen voeren. De werkzaamheden zijn meteen gebruikt om ook de bereikbaarheid voor machines ten behoeve van onderhoud te verbeteren. In maart 2018 is het project Bruchterbeek volledig afgerond.Het project Bruchterbeek draagt hiermee bij aan de strategische doelstelling om te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit.

Dienstverleningsovereenkomst slibverwerking SNB (slibverwerkingsinstallatie)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 december 2017 besloten:

  • te besluiten tot het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst slibverwerking met SNB, onder de ontbindende voorwaarde dat ook de overige aandeelhoudende waterschappen deze overeenkomst afsluiten met SNB;
  • dit voorstel ter informatie aan te bieden aan de leden van de commissie besturen en organiseren.

Kernboodschap

Vechtstromen is aandeelhouder van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). SNB verwerkt het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) van Vechtstromen. Eind 2016 is aan SNB een uitsluitend recht verleend voor het verwerken van het zuiveringsslib. Dit maakt het mogelijk rechtstreeks, dat wil zeggen zonder aanbesteding, een opdracht tot slibverwerking aan SNB gegeven. Met het afsluiten van de dienstverleningsovereenkomst is deze opdracht nu gegeven. De dienstverleningsovereenkomst gaat uit van de bestaande afspraken over de slibverwerking tussen SNB en Vechtstromen.