9 mei 2017


Onderwerpen

 1. Besluitvorming vervolgen project Energiefabriek
 2. Oplossen knelpunten Partnerschap Wateroverlast – ‘quick wins’
 3. Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving
 4. Beverprotocol waterschap Vechtstromen

Besluitenlijst

1. Besluitvorming vervolgen project Energiefabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. kennis te nemen van de herijkte business case Energiefabriek + scenario’s;
 2. richting te geven aan het voortzetten van het project Energiefabriek door te kiezen voor het scenario Centralisatie;
 3. de extra benodigde investeringskosten voor het project mee te nemen in de integrale afweging in het kader voor de MJV 2018-2021;
 4. ná vaststelling van de MJV 2018-2021 en na bekendmaking van de resultaten van het onderzoek naar de slibconcentratie definitief te besluiten om te starten met fase 2 van het project Energiefabriek.

Kernboodschap

Op de zuivering in Hengelo wordt gebouwd aan een Energiefabriek. Een deel daarvan is al gereed en levert ook al energie op. Op dit moment is het waterschap fase 2 van het project aan het voorbereiden. Om te bepalen op welke wijze het project vervolgd moest worden, is onderzoek gedaan naar diverse scenario’s. Zo kon zorgvuldig worden afgewogen of de extra kosten voor de Energiefabriek gerechtvaardigd zijn. Op basis van inschattingen van de investering, de invloed op de exploitatiekosten en de risico’s is besloten om de slibverwerking verder te centraliseren. Over de extra benodigde investeringskosten wordt tijdens de bijeenkomst over de Meerjarenverkenning gesproken, waarna een definitief besluit om te starten met fase 2 kan worden genomen.

De bouw van de Energiefabriek in Hengelo maakt onderdeel uit van het strategisch doel van het waterschap om op een duurzame en efficiënte manier afvalwater te zuiveren en haar zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) doelmatig te verwerken.

In afvalwater zit acht keer meer energie, dan nodig is om het water te zuiveren. Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het nu mogelijk nog meer energie te winnen uit afvalwater. Door de bouw van een Energiefabriek in Hengelo, kan de zuivering het afvalwater energieneutraal zuiveren. En op termijn zelfs energie leveren aan bedrijven en burgers in de omgeving.

2. Oplossen Knelpunten Partnerschap Wateroverlast – ‘quick wins’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. in te stemmen met het oplossen van de eerste tranche van knelpunten Partnerschap Wateroverlast (‘quick wins’)
 2. in te stemmen met het voorstel om over de financiering van de maatregelen te besluiten in het kader van de discussie over de meerjarenverkenning.

Kernboodschap

Het klimaat verandert. De kans op wateroverlast door onvoorspelbare hoosbuien in de stad en op het platteland neemt toe. Het waterschap speelt hierop in door elke dag het water op peil te houden en te investeren in het oplossen van knelpunten. In het kader van het project Partnerschap Wateroverlast zijn knelpunten geïnventariseerd die op korte termijn kunnen worden aangepakt. Met het uitvoeren van deze ‘quick wins’ wil het waterschap, naast onze bestaande projecten, wateroverlast als gevolg van extreme neerslag in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen of verzachten.

3. Jaarverslag 2016 Toezicht en Handhaving

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. het jaarverslag 2016 van Toezicht en Handhaving vast te stellen.

Kernboodschap

In het jaarverslag Toezicht en Handhaving heeft waterschap Vechtstromen verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en de gestelde doelen van 2016. Dit verslag wordt in het kader van de landelijke kwaliteitscriteria voor Toezicht en Handhaving jaarlijks opgesteld.

4. Beverprotocol waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft besloten:

 1. kennis te nemen van het gezamenlijk opgestelde concept-Beverprotocol voor en door de Overijsselse Waterschappen;
 2. in te stemmen met het voorgestelde proces:
  1. allereerst toesturen van dit protocol aan het bevoegde gezag, i.c. de provincie Overijssel, teneinde dit protocol verder te bespreken en ontwikkelen, met als uiteindelijke doel goedkeuring van dit protocol en verkrijging van de daaraan gekoppelde vrijstelling voor een aantal verboden uit de (nieuwe) Wet Natuurbescherming.
  2. doorlopen van een vergelijkbare procesgang met provincie Drenthe omdat zij het bevoegd gezag zijn voor het Drentse deel van ons beheergebied;
  3. het concept-protocol na reactie door de provincie(s) aan te passen tot een definitieve versie;
  4. het definitieve, door de provincie(s) goedgekeurde protocol, uiteindelijk ook in het dagelijks bestuur vast te stellen.

Kernboodschap

De beschermde diersoort bever is landelijk bezig aan een opmars en neemt waarschijnlijk ook in ons beheergebied in de loop van de tijd in plaats en aantal toe. Bij toename van het aantal bevers kunnen er ook bij Vechtstromen knelpunten (zoals veiligheidsrisico’s door graven van holen en gangen) ontstaan. Met de waterschappen WDOD en waterschap Rijn en IJssel en de provincies Overijssel en Drenthe (bevoegd gezag) wordt daarom een beverprotocol ontwikkeld, zodat proactief en snel opgetreden kan worden als er knelpunten door bevers in ons werkgebied ontstaan.