17 juli 2018

Onderwerpen:

 1. Energie uit oppervlaktewater, beoordelingscriteria voor toepassen waterkracht
 2. Bekrachtiging besluit onttrekkingsverbod afgesloten wateren in stedelijk gebied
 3. Bekrachtiging besluit algeheel onttrekkingsverbod oppervlaktewater waarvoor geen wateraanvoermogelijkheden bestaan
 4. Beleidslijn toezicht en handhaving: ‘Wassen van machines op agrarische bedrijven’
 5. Visie op digitale transformatie
 6. Waterakkoord Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht

Besluiten

1. Energie uit oppervlaktewater, beoordelingscriteria voor toepassen waterkracht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 3 juli 2018 besloten:

 1. kennis te nemen van het onderzoek ‘Energie uit oppervlaktewater, fase 1 een GIS analyse’;
 2. samen met de provincies Drenthe en Overijssel actief te communiceren over de potentie om energie uit oppervlakte water te winnen;
 3. ten aanzien van de energievorm waterkracht het passieve spoor te volgen en bij initiatieven de volgende beoordelingscriteria te hanteren:
  1. waterkrachtcentrales uit te voeren met de best beschikbare techniek, onder andere ten aanzien van het minimaliseren van vissterfte;
  2. energiewinning uit waterkracht toe te staan in niet KRW-wateren;
  3. energiewinning uit waterkracht in heringerichte KRW-wateren is alleen toestaan als de watervraag voor de waterkracht niet concurreert met de watervraag voor andere waterhuishoudkundige doelen (bijvoorbeeld de vistrap/molenrecht);
  4. geen energiewinning uit waterkracht toe te staan in KRW-wateren die nog heringericht moeten worden en waar aanpassing van kunstwerken aan de orde kan zijn.

Kernboodschap

Meer dan 35% van de energievraag van Vechtstromen wordt duurzaam opgewekt. De aankomende jaren wordt dit percentage opgevoerd met het realiseren van de Energiefabriek in Hengelo en met zonnepanelen velden op verschillende zuiveringsterreinen. Oppervlaktewater bevat ook energie in de vorm van warmte en koude en bewegingsenergie (stroming- en valenergie). Het oppervlaktewater heeft daarmee potentie om bij te dragen aan de duurzame energietransitie. Waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijssel Delta hebben dit onderkend. Daarom is samen met de provincies Overijssel en Drenthe en Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de kansen van energie uit oppervlaktewater. Dit onderzoek heeft geleid tot een kader dat duidelijkheid moet geven waar, wanneer en hoe energiewinningsinitiatieven op het gebied van water toegepast kunnen worden. Hierbij is het uitgangspunt dat waterbeheer- en natuurdoelstellingen niet in het geding mogen komen.

2. Bekrachtiging besluit onttrekkingsverbod afgesloten wateren in stedelijk gebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 juli 2018 besloten:

 1. het op basis van artikel 3.6 van de Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen op 5 juli 2018 ingestelde verbod te bekrachtigen voor het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied.

Kernboodschap

Gelet op de aanhoudende droogte en de verslechtering van de waterkwaliteit van openbare vijvers in stedelijk gebied is een verbod ingesteld voor het onttrekken van water uit deze vijvers in het beheergebied van waterschap Vechtstromen.

3. Bekrachtiging besluit algeheel onttrekkingsverbod oppervlaktewater waarvoor geen wateraanvoermogelijkheden bestaan

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 juli 2018 besloten:

 1. het op basis van artikel 3.6 van de Keur waterschap Vechtstromen op 9 juli 2018 ingestelde verbod te bekrachtigen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart;
 2. de Rijn-Oost waterschappen over dit verbod te informeren.

Kernboodschap

Gelet op de aanhoudende droogte en voorkoming van verdere verslechtering van de waterkwaliteit van het watersysteem heeft het dagelijks bestuur besloten een verbod in te stellen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn.

4. Beleidslijn toezicht en handhaving: “Wassen van machines op agrarische bedrijven”

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 juli 2018 besloten:

 1. de beleidslijn toezicht en handhaving “Wassen van machines op agrarische bedrijven” vast te stellen.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van waterschap Vechtstromen. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt.

De waterkwaliteit van deze rivieren, beken en sloten wordt bedreigd als er gewasbeschermingsmiddelen in terecht komen bij het wassen van machines op agrarische bedrijven.

Om uniform tegen dit soort verontreinigingen op te treden, hebben de Noordoostelijke waterschappen een gezamenlijke beleidslijn ontwikkeld.

Zo draagt de vaststelling van deze beleidslijn bij aan onze strategische doelstelling om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.

5. Visie op digitale transformatie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 juli 2018 besloten:

 1. de ‘Digitale Ambitie Vechtstromen’ vast te stellen en daarbij via de thema’s Verbonden, Intelligent en Modern de volgende ambities aan te houden:
  • Het ambitieniveau ‘Interactief’ voor het thema ‘Verbonden Vechtstromen’;
  • Het ambitieniveau ‘Adaptief’ voor het thema ‘Intelligent Vechtstromen’;
  • Het ambitieniveau ‘Digitaal Allemaal’ voor het thema ‘Modern Vechtstromen’;
 2. De ontwikkelde ‘Digitale Ambitie Vechtstromen’ en de daarin vastgelegde ambitieniveaus richtinggevend te laten zijn voor het opstellen van een meerjarige veranderagenda (roadmap) van de digitale transformatie van Vechtstromen en daar concrete invulling aan te geven.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft besloten de ‘Digitale Ambitie Vechtstromen’ vast te stellen en hiervoor een meerjarige veranderagenda op te stellen. Met de thema’s ‘Verbonden’, ‘Intelligent’ en ‘Modern’ zijn kaders gegeven met de ambitie om als organisatie meer in verbinding te staan met de omgeving, onze kerntaken efficiënter en effectiever uit te voeren en om onze organisatie verder te moderniseren. Hiermee draagt de vaststelling van de ‘Digitale Ambitie Vechtstromen’ bij aan de strategische doelstellingen om in samenwerking met onze omgeving te zorgen voor een veilige leefomgeving met de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit, om samen met partners in de waterkringloop op duurzame wijze de publieke zuiveringstaak te verrichten en om een duurzame, innovatieve en lerende organisatie te zijn. De uitvoering zal plaatsvinden op basis van een veranderagenda die wordt opgesteld samen met de organisatie.

6. Waterakkoord Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 17 juli 2018 besloten:

 1. akkoord te gaan met het geactualiseerde Waterakkoord Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht;
 2. akkoord te gaan met een verlaging van de bijdrage van Vechtstromen voor het beheer en onderhoud van gemaal Zedemuden van 8% naar 4,75%;
 3. akkoord te gaan met het combineren van de organisatie en taken van de coördinatiecommissie van het Waterakkoord Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht en de coördinatiecommissie van het Waterakkoord Twenthekanalen en Overijsselsche Vecht;
 4. portefeuillehouder mevrouw R. Broeze te machtigen het geactualiseerde waterakkoord namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

Kernboodschap

Het waterakkoord Meppelerdiep/Overijsselsche Vecht is geactualiseerd en wordt binnenkort ondertekend. Hierin staan samenwerkingsafspraken met Rijkswaterstaat, de provincies Drenthe en Overijssel en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen over de af- en doorvoer van water en het bestrijden van wateroverlast in het stroomgebied van het Meppelerdiep en de Overijsselse Vecht.