8 mei 2018

Onderwerpen

 1. Kredietaanvraag project biogasveiligheid
 2. Kredietaanvraag project Aanpassing Almelo – Vissedijk
 3. Kredietaanvraag bijdrage Almelose Aa
 4. Pilot inzet drone bij toezicht en handhaving
 5. Samenwerkingsovereenkomst waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Broeklanden-Zuid
 6. Eindrapport verbijzonderde interne controle 2017
 7. Zienswijze Revisie Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) Drenthe
 8. Sluiting bruggen Afwateringskanaal

Besluiten

1. Kredietaanvraag project biogasveiligheid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • Voor het vervolgen van de uitvoering van de projecten Biogasveiligheid Hengelo en Enschede en het vervangen van afsluiters in Emmen een krediet beschikbaar te stellen van € 232.000 (inclusief BTW). Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen neemt door het uitvoeren van het project Biogasveiligheid extra maatregelen om de drie waterzuiveringen met een vergistingsinstallatie te verbeteren. Het project draagt bij aan de doelstelling van Vechtstromen om deze vergistingsinstallaties toekomstbestendig en veilig te kunnen beheren. Met het beschikbaar stellen van krediet kan de uitvoering van het project biogasveiligheid worden vervolgd.

2. Kredietaanvraag project aanpassing Almelo - Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • Een krediet beschikbaar te stellen van € 100.000 (inclusief btw) voor het project ‘Aanpassing Almelo-Vissedijk’, zodat de planvoorbereidingsfase kan worden afgerond. Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. De aanpassing van de waterzuivering in Almelo draagt bij aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak. Daarnaast wordt er rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten en de inrichting van het landschap.
De installatie is straks onderhoudsvriendelijk, betrouwbaar, duurzaam en kostenefficiënt en hiermee klaar voor de toekomst. De gekozen variant past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

3. Kredietaanvraag bijdrage Almelose Aa

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • Een bijdrage te leveren aan een herinrichtingsproject Almelose Aa ter hoogte van het Hagenpark en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000 (inclusief BTW). Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021. Het werk wordt uitgevoerd door de stichting Natuurhus Almelo.

Kernboodschap

De stichting Natuurhus Almelo richt het Hagenpark in Almelo inclusief een deel van de Almelose Aa in overleg met gemeente en waterschap opnieuw in. Voor de herinrichting van de linkeroever, een wandelpad, de aanleg van een bergingsvijver voor afgekoppeld regenwater en de aanleg van een waterspeelplaats levert het waterschap een financiële bijdrage. Dit samenwerkingsproject van verschillende partijen levert een mooie bijdrage aan de verbetering van de openbare ruimte waarbij de nadruk op water ligt (natuurlijk water, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden)). Het past daarmee ook naadloos in de klimaatambities van het waterschap in de stad (KAS (klimaat actieve stad)).

4. Pilot inzet drone bij toezicht en handhaving

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • In te stemmen met de pilot inzet drone bij toezicht en handhaving toezicht op de Vecht, veldcontroles en bij het project DuurSaam Glashelder.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat dit jaar experimenteren met de inzet van een drone bij handhavingstaken. Het waterschap heeft een drone aangeschaft en twee medewerkers hebben een brevet gehaald zodat ze mogen vliegen met de drone. De verwachting is dat de inzet van een drone leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit. De drone gaat ingezet worden in drie deelpilots: binnen het project DuurSaam Glashelder, bij veldcontroles en bij het toezicht op het varen op de Vecht in het buitengebied van Ommen. De pilots worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten bepaalt Vechtstromen hoe ze verder wil gaan met de inzet van drones.

5. Samenwerkingsovereenkomst waterberging Broeklanden-Zuid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • De samenwerkingsovereenkomst project Broeklanden-Zuid tussen gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen aan te gaan en een krediet beschikbaar te stellen van € 320.000. Dit budget is reeds gereserveerd in de Programmabegroting 2018-2021.

Kernboodschap

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werken nauw samen om de waterhuishouding nabij het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid goed te organiseren, wateroverlast in de toekomst te voorkomen en kosten te besparen. Samen is een plan ontwikkeld om in de randzone van Broeklanden-Zuid overtollig water te kunnen bergen in een retentiegebied (gebied om water vast te houden) afkomstig van zowel het industrieterrein als het achterliggende landbouwgebied.

6. Eindrapport verbijzonderde interne controle 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • Om het “eindrapport verbijzonderde interne controle 2017” vast te stellen en ter informatie aan te bieden aan de AB-controlecommissie.

Kernboodschap

Twee keer per jaar wordt de werking van de werkprocessen met financiële impact getoetst via de verbijzonderde interne controles. De controles geven inzicht in hoeverre Vechtstromen daarbij rechtmatig opereert. In het rapport wordt opgemerkt dat de organisatie proactief is in het opvolgen van aanbevelingen die vanuit de interne- of externe controles zijn gedaan en dat alle medewerking is verleend aan het uitvoeren van de verbijzonderde interne controles. Er zijn geen bevindingen naar voren gekomen waarbij binnen processen op korte termijn verbeteringen dienen plaats te vinden.

7. Zienswijze Revisie Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

Om schriftelijk te reageren op de terinzagelegging provinciale Omgevingsvisie en/of Provinciale Omgevingsverordening (provinciale verordening die de verhoudingen tussen de regionale overheden regelt) van de provincie Drenthe.

Kernboodschap

Het waterschap Vechtstromen heeft met drie opmerkingen schriftelijk gereageerd op de provinciale omgevingsvisie Drenthe. Het waterschap spreekt hierin zijn waardering uit voor de revisie op de Omgevingsvisie en de plaats die hierin aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem wordt toegekend. De Omgevingsvisie straalt positiviteit uit, met name op het thema samenwerking. In de revisie op de Omgevingsvisie wordt erkend dat een goed kwalitatief en kwantitatief waterbeheer van provinciaal belang is.

8. Sluiting bruggen afwateringskanaal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2018 besloten:

 • Zo spoedig mogelijke aanleg van een noodbrug over het Afwateringskanaal voor de tijdelijke vervanging van de Kieftbrug en de Beltmansbrug en daarmee de bereikbaarheid van het gebied te garanderen;
 • Kosten van ca.€70.000 in 2018 en ca € 30.000 in 2019 te dekken uit budget onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing, waarbij gekeken zal worden naar de haalbaarheid binnen de begroting 2018. Indien dit niet haalbaar blijkt dan zal in de bestuursrapportage najaar 2018 hiervoor extra budget gevraagd moeten worden;
 • Met de gemeente Hardenberg een definitieve oplossing voor de ontstane problematiek voorbereiden in het kader van de Overdracht Stedelijk Water.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat een noodbrug over het Afwateringskanaal plaatsen voor de tijdelijke vervanging van de Kieftbrug en de Beltmansbrug om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen. Dinsdagavond 8 mei zijn de direct betrokken agrariërs bijgepraat over dit besluit tijdens een informatiebijeenkomst in Gramsbergen. Begin volgende week wordt de verdere omgeving hierover geïnformeerd.