17 september 2019

Gepubliceerd op 20 september 2019

Onderwerpen:

 1. Kredietaanvraag waterlijn rioolwaterzuiveringsinstallatie Emmen
 2. Kredietaanvraag vervangen hoofdpost watersysteem
 3. Samenwerkingsovereenkomst en definitief project ‘Herinrichting Elsbeek Hengelo’
 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn; nieuwe besluitvorming
 5. Mandaat Erik Lievers ten behoeve van benoemingsproces statutair directeur Slibverwerking Noord-Brabant

Besluiten

1. Kredietaanvraag waterlijn rioolwaterzuiveringsinstallatie Emmen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 september 2019 besloten:

 • voor het opstellen van het voorontwerp (VO) voor de waterlijn van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Emmen een krediet beschikbaar te stellen van € 280.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde programmabegroting 2019.

Kernboodschap

De rioolwaterzuivering Emmen zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Emmen en omgeving. Jaarlijks wordt 11.000.000 m3 afvalwater gezuiverd. Waterschap Vechtstromen wil de werking van diverse onderdelen op de rioolwaterzuivering renoveren en verbeteren, zodat in de toekomst het vieze water van alle inwoners en bedrijven uit de omgeving van Emmen ook volgens alle wettelijke eisen gezuiverd kan worden. Het dagelijks bestuur stelt een krediet van € 280.000 beschikbaar voor onderzoek en het opstellen van het voorontwerp.

2. Kredietaanvraag vervangen hoofdpost watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 september 2019 besloten:

 • voor het project Vervangen hoofdpost watersysteem een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting van het jaar 2019.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gebruikt verschillende telemetrie- en beheerssystemen voor het beheren van het oppervlaktewater. Deze systemen zijn voor een betrouwbare en efficiënte beheersing van het oppervlaktewater cruciaal. Om te komen tot een toekomstbestendig telemetriesysteem is onderzoek gedaan en is besloten het systeem Clear Scada te implementeren.

3. Samenwerkingsovereenkomst en definitief project ‘Herinrichting Elsbeek Hengelo’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 september 2019 besloten:

 1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst ‘Meerpartijen project samenwerkingsovereenkomst integrale herinrichting gebied nabij Welbions te Hengelo’;
 2. portefeuillehouder Hans van Agteren te mandateren de samenwerkingsovereenkomst ‘Meerpartijen project samenwerkingsovereenkomst integrale herinrichting gebied nabij Welbions te Hengelo’ te ondertekenen;
 3. het definitieve projectplan Herinrichting Elsbeek Hengelo vast te stellen;
 4. voor de uitvoering van het project Herinrichting Elsbeek Hengelo een krediet beschikbaar te stellen van € 400.000 (inclusief BTW;
 5. voor het project Herinrichting Elsbeek Interreg subsidie-inkomsten te ramen van maximaal € 175.000-> voorstel wordt nagezonden;
 6. alle bovenstaande beslispunten gelden onder uitdrukkelijke voorwaarde dat doorrekening met de Aerius calculator uitwijst dat geen overschrijding van de stikstofnormen plaats vindt.

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnen stroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad).

Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de 15 projecten is de herinrichting van de Elsbeek-Colensostraat op het terrein van Welbions. De plannen van Welbions om het buitenterrein opnieuw in te richten vormt mede de aanleiding om de Elsbeek opnieuw in te richting en op te nemen in het totale herinrichtingsplan.

De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaatrobuuste leefomgeving past. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het onderhouden van de beek. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk kan worden geborgen en vervolgens kan worden afgevoerd tijdens hevige regenbuien. Hierdoor wordt de Elsbeek stukje bij beetje meer klimaatbestendig.

Door de beek op het terrein van Welbions een meer open karakter te geven wordt bijgedragen aan de beleving van water.

Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn; nieuwe besluitvorming

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 september 2019 besloten, gelet op de verkregen benodigde toestemming van het algemeen bestuur van 29 mei 2019 en gelet op de eerdere besluitvorming over het wijzigen van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016 van 5 juni 2019;

 1. als dagelijks bestuur in te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016, waarbij het algemeen bestuur van het Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn kan besluiten tot deelneming in belangenverenigingen ter behartiging van een of meer belangen van GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn), onverminderd het bepaalde in artikel 64a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 2. dit besluit bekend te maken in het Waterschapsblad en toe te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, zodat dit college kan overgaan tot bekendmaking en inzending van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig artikel 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Kernboodschap

Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen, en zes gemeenten.

Op dit moment kan het algemeen bestuur van het GBLT niet besluiten om een andere rechtspersoon op te richten of daarin deel te nemen. Met het wijzigen van de betreffende gemeenschappelijke regeling wordt deze bevoegdheid wel gegeven voor het toetreden tot belangenverenigingen.

Hierdoor kan GBLT toe treden tot de werkgeversvereniging van de sector waterschappen, zodat na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de medewerkers van GBLT onder de dan geldende cao komen te vallen.

5. Mandaat Erik Lievers ten behoeve van benoemingsproces statutair directeur Slibverwerking Noord-Brabant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 17 september 2019 besloten:

 1. kennis te nemen van de benoeming van de heer S.F. Bombeeck RA MBA als statutair directeur van Slibverwerking Noord-Brabant N.V. met ingang van 1 september 2019;
 2. mandaat te verlenen aan de aandeelhoudersvertegenwoordiger van Vechtstromen om in te stemmen met de benoeming van de heer S.F. Bombeeck RA MBA;
 3. mandaat te verlenen aan de aandeelhoudersvertegenwoordiger van Vechtstromen om décharge te verlenen aan de ad interim bestuursleden.

Kernboodschap

In maart 2019 is een vacature ontstaan voor de functie van statutair directeur van NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB (slibverwerkingsinstallatie)). Vechtstromen is aandeelhouder van SNB. SNB verzorgt de eindverwerking van het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) dat bij het zuiveren van afvalwater ontstaat. De raad van commissarissen heeft een voordracht voor benoeming gedaan. Om de benoeming te bekrachtigen wordt de aandeelhoudersvertegenwoordiger van Vechtstromen gemandateerd in te stemmen met de voordracht en gemandateerd om décharge te verlenen aan de ad interim bestuursleden.