27 oktober 2020


Onderwerpen:

  1. Kredietaanvraag voorbereiding project Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar
  2. Kredietaanvraag Ruhenbergerbeek voor het vervolgen van de voorbereiding
  3. Ondertekening intentieverklaring ‘Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe’
  4. Concept Projectplan Baalder Uiterwaard
  5. Planschadeverhaalovereenkomst gemeente Hardenberg in het kader van project Baalder Uiterwaard (Vechtpark IV)

Besluiten

1. Kredietaanvraag voorbereiding project Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 september 2020 besloten:

  1. voor de voorbereiding van het project Waterberging Ossehaar (tot en met opstellen bestek) een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2020.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen werkt samen met partners en inwoners aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan veilig, voldoende en schoon water. Daarbij staan het waterschap met alle samenwerkende partners voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en streven naar duurzaamheid. In de gemeente Coevorden werken we aan waterveiligheid door waterberging Ossehaar te realiseren. Ter voorbereiding wordt er een krediet beschikbaar gesteld vanuit het geplande budget in de meerjarenbegroting voor dit project.

2. Kredietaanvraag Ruhenbergerbeek voor het vervolgen van de voorbereiding

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 september 2020 besloten:

  • voor het project Waterlichaam Ruhenbergerbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 (inclusief BTW) voor het vervolgen van de voorbereiding. Dit bedrag is opgenomen in de vastgestelde Programmabegroting 2020.Met dit project geven we invulling aan de doelen uit de Kader Richtlijn Water en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (uitwerking van het Nationaal Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater).​

Kernboodschap

De Ruhenbergerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. Door het weer laten meanderen van deze beek en het aanbrengen van beek begeleidende begroeiing creëren we een betere leefomgeving voor planten en dieren. Tevens maken we ruimte in het beekdal voor waterberging. Dit draagt bij aan de klimaatbestendigheid van het systeem: bij langdurige droogte wordt verdroging van landbouw en natuur tegengegaan en bij natte perioden kan het overtollige water tijdelijk opgevangen worden. Verder geven we invulling aan het optimaliseren van beheer en onderhoud. De herinrichting omvat het Nederlandse deel van de beek.

3. Ondertekening intentieverklaring ‘Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 29 september 2020 besloten:

  1. akkoord te gaan met ondertekening van de intentieverklaring ‘Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe, uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers grondwaterwinningen Drenthe 2020-2025’;
  2. portefeuillehouder Nettie Aarnink volmacht te geven voor ondertekening van de intentieverklaring.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft de intentieverklaring ‘Naar een duurzame watervoorziening in Drenthe’ ondertekend. Hiermee geeft het waterschap aan een bijdrage te willen leveren aan de maatregelen die ervoor zorgen dat de grondwaterbronnen voor drinkwater duurzaam worden beschermd tegen verontreiniging. Het uitvoeringsprogramma loopt tot 2025 en is een voortzetting van het lopende programma.

4. Concept Projectplan Baalder Uiterwaard

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 oktober 2020 besloten:

het concept projectplan Baalder Uiterwaard vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt invulling gegeven aan het doel om de Vecht en Baalder Uiterwaard om te vormen tot een toekomstbestendige en veilige half natuurlijke laaglandrivier, die voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.

Kernboodschap

Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan starten met de realisatie van het gebied Baalder Uiterwaard. Daarmee wordt het laatste stuk Vechtpark gerealiseerd. Het gezamenlijke doel is het inrichten van een waterrijk gebied langs de Vecht met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw. Op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt van het gebied.

In Baalder Uiterwaard zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht. De zandwerende kade wordt verwijderd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van waardevolle riviernatuur. Ook worden delen van de huidige landbouwpercelen omgevormd tot natuurpercelen met als natuurdoel kruiden- en faunarijke graslanden.

Het projectplan waterwet, het bestemmingsplan en de Natuurbeschermingswet-vergunning liggen vanaf medio november ter inzage. Na het doorlopen van de procedures rondom deze plannen zal de uitvoering naar verwachting in het voorjaar van 2021 starten.

5. Planschadeovereenkomst gemeente Hardenberg in het kader van project Baalder Uiterwaard (Vechtpark IV)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 20 oktober 2020 besloten:

  • in het kader van de uitvoering van het project Vechtpark fase 4, Baalder Uiterwaard, een planschadeverhaalovereenkomst met de gemeente Hardenberg aan te gaan.

Kernboodschap

Gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaan starten met de realisatie van het gebied Baalder Uiterwaard. Daarmee wordt het laatste stuk Vechtpark gerealiseerd. Het gezamenlijke doel is het inrichten van een waterrijk gebied langs de Vecht met ruimte voor water, natuur en natuur-inclusieve landbouw. Op basis van de input van inwoners en betrokkenen hebben gemeente en waterschap een ontwerp gemaakt van het gebied.

In Baalder Uiterwaard zullen delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw worden ingericht. De zandwerende kade wordt verwijderd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van waardevolle riviernatuur. Ook worden delen van de huidige landbouwpercelen omgevormd tot natuurpercelen met als natuurdoel kruiden- en faunarijke graslanden.

Voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure stelt het bevoegd gezag (de gemeente) dat een planschadeverhaalovereenkomst wordt ondertekend. Het projectplan waterwet, het bestemmingsplan en de Natuurbeschermingswet-vergunning liggen vanaf medio november ter inzage. Na het doorlopen van de procedures rondom deze plannen zal de uitvoering naar verwachting in het voorjaar van 2021 starten.