4 februari 2020

Gepubliceerd op 7 februari 2020

Onderwerpen:

 1. InterBestuurlijk Programma Vitaal Platteland (Twente)
 2. Kredietaanvraag project modernisering huisvesting en ICT
 3. Definitief Projectplan en aanvraag uitvoeringskrediet Waterlichaam Elsbeek inclusief Kloosterhuizenbeek
 4. Krediet project Lutterhoofdwijk

Besluitenlijst

1. InterBestuurlijk Programma Vitaal Platteland (Twente)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 21 januari 2020 besloten:

 1. in te stemmen met deelname aan de pilot InterBestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente met een looptijd tot eind 2022;
 2. hiermee betere interbestuurlijke verhoudingen te creëren door actief een project in te brengen, maar ook met het oog op andere projecten, waarin we met onze stakeholders meer werken aan integrale gebiedsprocessen in het landelijk gebied, vanuit het perspectief van een meer klimaatbestendige robuuste inrichting, een betere water- en bodemkwaliteit, werken aan de opgave voor de energie transitie en circulariteit;
 3. heemraad Wim Stegeman te mandateren voor ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst voor deelname;
 4. het algemeen bestuur hierover te informeren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen neemt deel aan een pilot in Twente die onderdeel is van het Interbestuurlijk programma (IBP) Vitaal Platteland. Wim Stegeman, lid van het dagelijks bestuur van Vechtstromen, ondertekende hiertoe op 30 januari 2020 een samenwerkingsovereenkomst. Andere partners zijn het ministerie van LNV, de provincie Overijssel, de gemeenten aangesloten bij de Groene Metropool Twente en gemeenten georganiseerd vanuit de Gebiedsontwikkeling Noord Oost Twente.

Het IBP Vitaal Platteland richt zich op de grote opgaven die in Nederland liggen op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Juli 2018 hebben het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen afgesproken tot een gezamenlijk, samenhangende aanpak te komen voor deze opgaven.

Twente is een van de gebieden die is aangewezen om in enkele gebiedsgerichte projecten ervaring op te doen met zo’n gezamenlijke, samenhangende aanpak. Waterschap Vechtstromen neemt actief deel aan de IBP Vitaal Platteland pilot Twente via het project gebiedsontwikkeling Beneden-Dinkel / Tilligterbeek. In dit project zal gezamenlijk worden gewerkt aan een klimaatrobuust watersysteem voor landbouw, natuur en recreatie.

2. Kredietaanvraag project modernisering huisvesting en ICT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 4 februari 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Modernisering huisvesting en ICT een krediet beschikbaar te stellen van € 5.000.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de begroting van het jaar 2020.

Kernboodschap

Tijdens de begrotingsbehandeling op 23 november 2019 heeft het algemeen bestuur besloten om het kantoor in Vriezenveen te verkopen en de kantoren in Hardenberg, Almelo te renoveren en hiervoor krediet beschikbaar te stellen. Na de eerdere verkoop van onder andere het kantoor Coevorden en de aankoop van nieuw meubilair is dit voorstel de afronding van de huisvestingsstrategie.

Hiermee is er geen overcapaciteit van werkplekken meer, voldoet Vechtstromen aan de wettelijke Arbo-normen en is de huisvesting van Vechtstromen weer representatief in het hele werkgebied. Met een kredietvoorstel heeft het dagelijks bestuur op 4 februari de financiën beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de huisvestingsstrategie die medio 2020 start.

3. Definitief Projectplan en aanvraag uitvoeringskrediet Waterlichaam Elsbeek inclusief Kloosterhuizerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 4 februari 2020 besloten:

 1. het definitieve projectplan Waterlichaam Elsbeek inclusief Kloosterhuizenbeek vast te stellen conform concept;
 2. een uitvoeringskrediet van € 691.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen, voor de realisatie van het project. Dit bedrag is opgenomen in de vastgestelde programmabegroting 2020.

Kernboodschap

 1. Hierbij is er aandacht voor verbetering van ecologische waarden in en om het water en verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor plant en dier. Daarnaast zorgen de verbeteringen voor het tegengaan van verdroging voor landbouw en natuur. Zo spelen we beter in op de veranderingen in het klimaat. Na oplevering van de werkzaamheden is de Elsbeek vanaf de Dinkel vispasseerbaar.
 2. De Elsbeek is een langzaam stromende beek op zandgrond, die behoort tot het stroomgebied van de Dinkel. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de Elsbeek en Kloosterhuizenbeek realiseert het waterschap over de lengte van 3,1 km een goed functionerend watersysteem volgens Kaderrichtlijn Water.

4. Krediet project Lutterhoofdwijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 4 februari 2020 besloten:

 1. voor de uitvoering van project Lutterhoofdwijk een krediet beschikbaar te stellen van Lutterhoofdwijk vervult een belangrijke rol in de ontwatering en afwatering van het gebied rondom De Krim en Coevorden. De bestaande beschoeiing van dit 12 kilometer lange kanaal is aan vervanging toe. Met dit project wordt invulling gegeven aan het creëren van een stabiele oeverbescherming langs het kanaal, tegen aanvaardbare beheerkosten. De inrichting moet passen bij het gebruik van het kanaal en de omgeving, waarbij rekening gehouden wordt met de kwaliteitseisen voor water en natuur.

Kernboodschap

 1. € 1.800.000 (inclusief BTW). Dit bedrag is opgenomen in de Programmabegroting 2020-2023.