13 juli 2021


Onderwerpen:

 1. Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) Ossehaar
 2. Waterlichaam Glanerbeek, traject Klooster-N35
 3. Overhevelen krediet voor vervanging persleiding Emmen
 4. Evaluatie en financiële afsluiting projecten programma waterketen
 5. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluiten

1. Waterberging Ossehaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 juli besloten:

 1. het concept projectplan Waterberging Ossehaar vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van deze waterberging wordt gezorgd dat één keer per 100 jaar voldoende ruimte voor waterberging te hebben, waarmee voorkomen wordt dat Coevorden op dat moment te kampen krijgt met wateroverlast. Waterberging Ossehaar vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt gezorgd dat één keer per 100 jaar voldoende ruimte voor waterberging te hebben, waarmee voorkomen wordt dat Coevorden op dat moment te kampen krijgt met wateroverlast.

Kernboodschap

Ons klimaat verandert. Zo hebben we drie droge zomers achter elkaar gehad. Hoosbuien komen vaker voor en soms hebben we lange periodes met teveel water. Genoeg ruimte voor water is daarom belangrijk want dan houdt iedereen zo lang mogelijk droge voeten. Waterveiligheid noemen we dat en hierover hebben we afspraken gemaakt. Dit is het Lokaal Bestuursakkoord Water waarin we samenwerken met verschillende partners zoals de gemeente Coevorden. Eén van de afspraken is dat we bij de woonwijk Ossehaar in Coevorden een waterberging aanleggen. Dit wordt een noodopvang voor teveel water. Als we deze polder vol laten lopen met water houden niet alleen de bewoners van Ossehaar langer droge voeten, maar ook de bewoners in Coevorden en omgeving. Waterschap Vechtstromen werkt zo aan schoon, veilig en voldoende water voor mens, plant en dier.

2. Waterlichaam Glanerbeek, traject Klooster – N35

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 juli besloten:

 1. het concept projectplan van de grensoverschrijdende Glanerbeek Traject Klooster-N35 vast te stellen en vervolgens zes weken ter inzage te leggen. Door de uitvoering van het plan wordt de grensoverschrijdende Glanerbeek weer een meer meanderende permanent watervoerende beek waar zowel natuur als landbouw van profiteren. Dit betekent dat er ruimte wordt gecreëerd voor morfologische processen en meer stroming door op verschillende locaties stuwen te verwijderen en deze te vervangen door vismigratie voorzieningen. Ook wordt de beek begeleidende groenstructuur robuuster gemaakt;
 2. een uitvoeringskrediet van € 1.083.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen, voor de realisatie van het deeltraject Klooster-N35. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2021.

Kernboodschap

Tussen de Rijksweg N35 en het klooster St. Ephrem de Syriër te Glane wordt de grensoverschrijdende Glanerbeek aangepast. De Glanerbeek ligt in het stroomgebied van het Dinkeldal. Het gaat om een traject van 4,5 kilometer lang. Het doel is om de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. Daarom worden de oevers natuurvriendelijk ingericht en wordt de beek plaatselijk verlegd. Verder wordt de beek zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Ook wordt de beek vispasseerbaar gemaakt, zodat vissen zich kunnen verplaatsen. En wordt het water meer zichtbaar in het gebied en kan er gewandeld worden over stapstenen die in het water komen te liggen. De Glanerbeek loopt ook door Duitsland, daarom werken wij in dit project nauw samen met onze Duitse partners: Stadt Gronau, Kreis Borken en Wasser und Bodemverband Amtsven. De werkzaamheden worden op elkaar afgestemd.

3. overhevelen krediet voor vervanging persleiding Emmen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 juli besloten:

 1. in te stemmen met het uitvoeren van Fase 3 van het project vervangen persleiding Emmen waarin 1600 meter oude leiding verwijderd wordt en 1600 meter oude leiding opgevuld en buiten gebruik wordt gesteld;
 2. kennis te nemen van het feit dat het in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen budget voor de vervanging van de persleiding Emmen ontoereikend is om het project af te ronden. Hierdoor is in eerste instantie het algemeen bestuur bevoegd om krediet te verlenen voor Fase 3;
 3. ter voorkoming van vertraging in het project in te stemmen met het tijdelijk overhevelen van een krediet van € 900.000 inclusief BTW van de reguliere reservering voor aanpassing van gemalen en persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) naar project vervangen persleiding Emmen;
 4. kennis te nemen van het feit dat bij het vaststellen van de programmabegroting 2022-2025 beslispunten 2 (voldoende projectbudget) en 3 (overheveling) in november 2021 hersteld worden.

Kernboodschap

Rondom de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk liggen diverse persleidingen voor de aan- en afvoer van afvalwater. Eén van deze persleidingen betreft de persleiding Emmen. Uit onderzoek is gebleken dat de sterkte van de persleiding (en daarmee de restlevensduur) op verschillende plekken onvoldoende is. Daarom is het wenselijk om deze persleidingdelen (deels) te vervangen.

Een gedeelte van deze persleiding is inmiddels vervangen door een nieuwe persleiding. Het verwijderen van het oude deel van de persleiding is onderdeel van de volgende en afrondende fase. De oude persleiding wordt verwijderd of, daar waar dit niet mogelijk is, gevuld met schuimbeton zodat de open leidingen afgedicht zijn.

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, kan deze persleiding voor de komende vijftig jaar het rioolwater vanuit Emmen op een betrouwbare en effectieve manier afvoeren naar de waterzuivering Emmen aan de Dikkewijk.

IV Evaluatie en financiële afsluiting projecten programma waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 juli besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van in totaal 9 afgeronde projecte uit programma waterketen;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 373.080;
 3. aanvullende kredieten toe te kennen voor € 101.000;
 4. een subsidiekrediet vast te stellen van € 500.000.

Kernboodschap

De verslagleggingsregels van waterschap Vechtstromen geven aan dat als een project gereed is dit moet worden geëvalueerd en dat over de besteding van kredieten verantwoording moet worden afgelegd. Met dit besluit worden voor in totaal negen afgeronde projecten binnen het programma waterketen de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten.

De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: 1 km vernieuwde persleiding; 1 volledig gerenoveerd rwzi (rioolwaterzuivering); 3 gerenoveerde slibgistingstanks; 2 inventarisaties van benodigde maatregelen; 44 vervangen afsluiters; 1 verduurzaamde verwarmingsinstallatie; 3 versnelde renovaties van compressoren.

5. Kredietaanvraag naar aanleiding van projectevaluaties watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 6 juli besloten:

 1. in te stemmen met de bestuurlijke verantwoording van 10 afgeronde projecten uit programma watersysteem;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 1.188.000;
 3. aanvullende kredieten toe te kennen voor € 12.407;
 4. een subsidiekrediet vast te stellen van € 113.709.

Kernboodschap

Het besluit begroting en verantwoording waterschappen (BBVW) bepaalt dat waterschappen bij de jaargrens geen budgetafwijkingen mogen hebben. Dat betekent dat kredieten en uitgaven met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Met dit besluit worden voor in totaal 10 afgeronde projecten binnen het programma watersysteem de werkelijke uitgaven en de toegekende kredieten met elkaar in overeenstemming gebracht en verantwoording afgelegd over de opgeleverde resultaten.

De belangrijkste resultaten van de uitgevoerde projecten zijn: vier inrichtingsplannen, twee opleverdossiers, vijf gebaggerde watergangen en vijvers en een aantal heringerichte watergangen in stedelijk gebied.