22 juni 2021


Onderwerpen:

 1. Beheerjaarrekening 2020
 2. Eindrapportage Verbijzonderde Interne Controle 2020
 3. Kredietaanvraag Programmasturing gebiedsprogramma Dinkeldal
 4. Verlenging afspraken grensoverschrijdend afvalwater Hunze en Aa’s

Besluiten

1. Beheerjaarrekening 2020

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de Beheerjaarrekening 2020;
 2. de voorziening Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) op te heffen;
 3. een bedrag ad € 2.724.444,53 aan niet uitgeputte kredieten in te laten trekken.

Kernboodschap

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks een beheerbegroting (met nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur.

Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en ook omdat op basis van wetgeving dit onderscheid wordt gemaakt in informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt logischerwijs ook gemaakt voor de jaarrekening.

2. Eindrapportage verbijzonderde interne controle 2020

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 besloten:

 1. te constateren dat de gecontroleerde processen in de verbijzonderde interne controle (VIC) 2020 in de basis op orde zijn;
 2. vaststellen van de eindrapportage verbijzonderde interne controle 2020 (VIC-2020);
 3. het management te verzoeken alle aandachtspunten en aanbevelingen uit de eindrapportage VIC 2020 op te pakken;
 4. de eindrapportage VIC 2020 ter informatie naar het algemeen bestuur te versturen conform de controleverordening (art. 2.3)

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de eindrapportage verbijzonderde interne controle 2020 vastgesteld en het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten op te pakken. Uit de rapportage blijkt dat alle gecontroleerde processen in de basis op orde zijn en bij meerdere processen geldt dat ook monitoring op deze processen in de lijnorganisatie is ingeregeld.

3. Kredietaanvraag Programmasturing gebiedsprogramma Dinkeldal

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 besloten:

 • voor de verdere voortzetting van de programmasturing van het gebiedsprogramma Dinkeldal een krediet beschikbaar te stellen van € 550.000 (inclusief BTW). Dit bedrag past binnen de vastgestelde Programmabegroting 2021-2024.

Kernboodschap

De Dinkel is een unieke grensoverschrijdende rivier en is belangrijk voor Nederland én Duitsland. Het waterschap Vechtstromen werkt aan een groot aantal projecten in het Dinkeldal gericht op klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid. Om hier invulling aan te geven wil het waterschap een goede gebiedspartner zijn die initiatief neemt om samen met andere partijen en betrokkenen te komen tot een goede invulling van de wateropgaven. Daarom wordt naast de projecten ingezet op overkoepelende activiteiten om ons werk goed vorm te geven in dit deelgebied van ons beheergebied. Met het beschikbaar stellen van dit krediet wordt de gebiedsgerichte aanpak in het Dinkeldal georganiseerd.

4. Verlenging afspraken grensoverschrijdend afvalwater Hunze en Aa’s

Het dagelijks bestuur heeft 25 mei 2021 besloten:

 1. de overeenkomst ‘grensoverschrijdend afvalwater’ met waterschap Hunze en Aa’s voor de verwerking op de rioolwaterzuivering Emmen van 25.000 vervuilingseenheid afvalwater uit het beheergebied van Hunze en Aa’s met vijf jaar te verlengen;
 2. het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s via een brief te informeren over het besluit.

Kernboodschap

De waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen verlengen de overeenkomst ‘grensoverschrijdend afvalwater’. In de overeenkomst is afgesproken dat Vechtstromen een deel van het afvalwater van waterschap Hunze en Aa’s zuivert op de rioolwaterzuivering Emmen. De dichtstbijzijnde zuivering van de plek waar het afvalwater ontstaat, is de rioolwaterzuivering Emmen van Vechtstromen en daarom is het goedkoper om het afvalwater daar te zuiveren. De  overeenkomst bevestigt dat beide waterschappen zich gezamenlijk blijven inzetten om het afvalwater tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners te zuiveren.