10 mei 2022


 1. Toekennen klimaatsubsidie gemeenten Almelo en Wierden en verlenen mandaat
 2. Beoordeling Groeifondsaanvraag Watertechnologie en stappenplan
 3. Advies verrekening neveninkomsten
 4. Projectplan Waterwet aanleg zandvanger Berflobeek

Besluiten

1. Toekennen klimaatsubsidie gemeenten Almelo en Wierden en verlenen mandaat

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 mei 2022 besloten

 1. in het kader van de Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving € 10.000 subsidie vast te stellen voor het project ‘Geveltuintjes, van Grijs naar Groen’, van de gemeente Almelo;
 2. in het kader van de Regeling klimaatsubsidie bebouwde omgeving € 10.000 subsidie vast te stellen voor het project ‘Vergroenen schoolplein De Roerganger’, van de gemeente Wierden;
 3. Aan artikel 2 van de Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving een lid toe te voegen: “2. De bevoegdheid om te besluiten tot en over het vaststellen van subsidies als bedoeld in artikel 1.3, tweede en derde lid van de Algemene subsidieverordening Vechtstromen, wordt voor de uitvoering van deze Regeling gemandateerd aan strateeg externe financiering.”

Kernboodschap

In het beheergebied van Vechtstromen is regelmatig overlast door hitte, droogte en hoosbuien. Dit ontstaat vanwege klimaatverandering, maar ook door de inrichting van de gebouwde omgeving. Met name in het zuidelijke, hellende deel van ons beheergebied ontstaat wateroverlast als gevolg van buien. In andere delen van ons werkgebied zijn er juist problemen door een watertekort. Met klimaat adaptieve maatregelen kunnen gemeenten de overlast door hitte, droogte en hoosbuien verminderen. De subsidies worden per gemeente verstrekt zodat in ons gehele werkgebied klimaat adaptieve maatregelen kunnen worden getroffen. Met de regeling klimaatadaptie stelt het waterschap in totaliteit € 20.000 subsidie beschikbaar aan de gemeenten Almelo en Wierden. De subsidie is bestemd voor de projecten ‘Geveltuintjes, van Grijs naar Groen’ en het project ‘De Roerganger’.

2. Beoordeling Groeifondsaanvraag Watertechnologie en stappenplan

Besluit

Het dagelijks bestuur het op 10 mei 2022 besloten:

 1. kennis te nemen van het besluit van de Ministerraad over de reservering van 135 miljoen euro voor Groeiplan Watertechnologie d.d. 14 april 2022;
 2. in te stemmen met het stappenplan om te komen tot een aangepast voorstel voor het Groeiplan Watertechnologie.

Kernboodschap

Het ministerie van I&W heeft in het najaar van 2021 het Groeiplan Watertechnologie ingediend voor een bijdrage uit het Nationale Groeifonds. In dit groeiplan werken de waterschappen in Waterkracht verband, samen met kennisinstellingen en ondernemers aan verbetering van de waterkwaliteit, circulariteit en innovatieve Smart-ICT oplossingen in de waterketen. De commissie Dijsselbloem heeft op 14 april jongstleden het kabinet geadviseerd om voor het Groeiplan Watertechnologie een reservering van 135 miljoen euro beschikbaar te stellen uit het Nationaal Groeifonds (bijlage 1). Om te komen tot een aangepast voorstel om voor het projectvoorstel een subsidiebeschikking te verkrijgen wordt een stappenplan opgesteld.

3. Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 mei 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de dagelijks bestuursleden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform BZK richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur (DB) zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het DB een fulltime dienstverband, maar valt hij onder het overgangsrecht aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om toch verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm. De overige DB-leden hebben een parttime dienstverband.

4. Projectplan Waterwet aanleg zandvanger Berflobeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 mei 2022 besloten:

 1. het projectplan Aanleg zandvanger Berflobeek vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt voorkomen dat zand en slib zich afzet op moeilijk bereikbare plekken en wordt het onderhoud vereenvoudigd.

Kernboodschap

Het deel van de Berflobeek en Bornsebeek ter hoogte van de A1 en het Plein Westermaat is toe aan groot onderhoud. Dit onderhoud bestaat uit het baggeren van de waterloop en het vervangen van de beschoeiing. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden kwam naar voren dat het deel langs de A1 en het Plein Westermaat plaatselijk dichtslibt en tevens slecht bereikbaar is. Om problemen in de toekomst te voorkomen zijn de mogelijkheden onderzocht voor een meer praktische oplossing. De verwachting en ervaring is dat de aanleg van een zandvanger het dichtslibben voorkomt en het onderhoud vergemakkelijkt. Deze komt namelijk op een goed bereikbare plek te liggen en is eenvoudig te legen. Ook de afvoercapaciteit van de beek blijft dan beter behouden.