11 januari 2022


Onderwerpen:

 • Ontwerp Waterschapsverordening Vechtstromen
 • Ontwerp Onderhoudskeur Vechtstromen
 • Maaibeleid
 • Bestuursvoorstel aanpak jaarverslag 2021

Besluiten

Ontwerp Waterschapsverordening Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2022 besloten het ontwerp van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen vast te stellen en ter inzage te leggen. Met de Waterschapsverordening:

 1. worden de regels voor het watersysteembeheer beleidsneutraal overgenomen uit de Keur (de basisverordening van het waterschap) waterschap Vechtstromen 2020;
 2. worden de landelijke regels over het lozen van stoffen ongewijzigd overgenomen;
 3. worden beperkingengebieden aangewezen;
 4. heeft het dagelijks bestuur de bevoegdheid delen van de Waterschapsverordening vast te stellen of te wijzigen;
 5. treedt de waterschapsverordening tegelijk met de Omgevingswet inwerking en
 6. wordt de Keur waterschap Vechtstromen 2020 ingetrokken.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen.

Ontwerp Onderhoudskeur Vechtstromen

Besluit

Het DB heeft op 11 januari 2022 besloten het ontwerp van de Onderhoudskeur waterschap Vechtstromen vast te stellen en ter inzage te leggen. Met de Onderhoudskeur:

 1. worden de regels voor de onderhoudsplichten beleidsneutraal overgenomen uit de Keur waterschap Vechtstromen 2020;
 2. treedt de Onderhoudskeur tegelijk met de Omgevingswet en Waterschapsverordening Vechtstromen in werking.

Kernboodschap

Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Op grond van de Omgevingswet moet het waterschapsbestuur een Waterschapsverordening vaststellen. Deze Waterschapsverordening vervangt de huidige Keur van het waterschap.

In de huidige Keur staan ook regels over onderhoudsplichten. Deze regels gaan over wie (onderhoudsplichtige), welke waterstaatswerken moet onderhouden (onderhoudsverplichtingen). Deze regels mogen niet worden opgenomen in de Waterschapsverordening.

Om de regels over de onderhoudsplichten te behouden is een aparte verordening opgesteld, de Onderhoudskeur. De regels in de Onderhoudskeur zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de regels over onderhoudsplichten in de Keur waterschap Vechtstromen 2020. Het dagelijks bestuur heeft een ontwerp van de Onderhoudskeur voor Vechtstromen vastgesteld en deze wordt voor de inspraak (het indienen van zienswijzen) ter inzage gelegd.

Maaibeleid

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2022 besloten:

 1. de reactienota consultatie stakeholders over het voorstel maaibeleid vast te stellen;
 2. in te stemmen met het voorstel maaibeleid Vechtstromen dat zich kenmerkt door extensiever beheer, het zogenaamde basisbeheer en de mogelijkheid om daarvan beargumenteerd af te wijken via de tenzijtoets;
 3. de kosten maaibeleid in 2022 en 2023 te dekken uit exploitatiemiddelen vergroening;
 4. via de reguliere P&C cyclus (meerjarenverkenningen) de dekking voor 2024 en verder te bezien;
 5. het voorstel 'Maaibeleid' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 6. de reactienota consultatie stakeholders te sturen aan deelnemers van de stakeholderbijeenkomsten.

Kernboodschap

Vechtstromen zet in op biodiversiteit door anders te maaien. We maaien onze waterlopen in de eerste plaats om te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water in ons beheergebied. Maar we willen ook meer biodiversiteit in ons gebied. Daarvoor gaan we minder vaak maaien, meer maaisel afvoeren en hier en daar stukken niet maaien. Dat deden we op veel plekken al langer. Nu kijken we waar we dat nog meer kunnen doen. Het gaat om maatwerk waarbij onze mensen veilig moeten kunnen blijven werken. Ook is belangrijk dat we wateroverlast voorkomen en te zorgen voor voldoende wateraanvoer en -afvoer voor landbouw, natuur en stedelijk gebied. We voeren het nieuwe maaibeheer stapsgewijs in. We starten vanaf 2022 in een deel van ons beheergebied. Daarna volgen de andere delen. Voordat we dat gaan doen toetsen we zorgvuldig waar het nieuwe basisbeheer mogelijk is. En we beginnen pas nadat iedereen die het aangaat weet wat hij kan verwachten. Vechtstromen vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar over het nieuwe maaibeheer. Zo kunnen we afstemmen waar gewenste effecten optreden en waar niet.

Bestuursvoorstel aanpak jaarverslag 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2022 besloten:

 1. de aanpak vast te stellen voor de totstandkoming van het jaarverslag (JV) 2021;
 2. de eerste begrotingswijziging 2022 deel uit laten maken van het traject voor het jaarverslag 2021;
 3. dit voorstel ter kennisname te sturen naar de commissie Financiën en beleidsuitvoering van 2 februari 2022.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de uitgangspunten voor het jaarverslag 2021 vastgesteld. Het jaarverslag biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen, middelen en de financiële situatie van Vechtstromen over 2021. De accountant toetst de jaarrekening 2021 en brengt daarover een verslag van bevindingen uit aan het algemeen bestuur. Het streven is om, net als in voorgaande jaren, een goedkeurende getrouw­heidsverklaring als ook een goed­keurende rechtmatigheids­verklaring van de accountant te ontvangen.