22 maart 2022


 1. Accordering bestuursovereenkomst Haarvaten op Peil (HOP) en mandatering portefeuillehouder Aarnink
 2. Projectplan Archemermaten en Hancate (Uitbreiding Velderberg)
 3. Projectplan waterwet Ruhenbergerbeek
 4. Instellen hoofdstembureau waterschapsverkiezingen 2023
 5. Aangepast voorstel instellen commissie informatieveiligheid

Besluiten

1. Accordering bestuursovereenkomst Haarvaten op Peil (HOP) en mandatering portefeuillehouder Aarnink

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2022 besloten:

 1. de bestuursovereenkomst ‘Haarvaten op Peil’, kortweg BOK-HOP, zoals weergegeven in bijlage 2, aan te gaan;
 2. de portefeuillehouder, mevrouw B.H.M. Aarnink, te mandateren om de BOK-HOP namens het Dagelijks Bestuur te ondertekenen samen met en in het bijzijn van de andere partners zoals genoemd in de BOK-HOP. Deze ondertekening is voorzien op 13 april a.s.;
 3. aan de afgevaardigde van het waterschap in het HOP-Kernteam volmacht te verlenen om namens het bestuur deel te nemen aan besluitvorming over incidentele afwijking van deze overeenkomst (toepassing hardheidsclausule), met de verplichting om vooraf de betrokken portefeuillehouder te consulteren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat samen met provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Overijssels Particulier Grondbezit, investeren in gebiedsgerichte, integrale projecten. Dit onder de titel ‘Programma Haarvaten op Peil’ (HOP). HOP is onderdeel van het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) 2022-2027. HOP staat een gebiedsgerichte en integrale uitvoering voor waarbij we ons vooral richten op water vasthouden en bij een piekafvoer tijdelijk bergen in de haarvaten van het watersysteem, in het bijzonder daar waar geen wateraanvoer mogelijk is. Hierdoor willen we in (deel)stroomgebieden de structurele droogte in de natuur- en landbouwgebieden verminderen en dragen we tevens bij aan afname van incidentele wateroverlastproblemen verder benedenstrooms.

De terreinbeheerders en landgoederen stellen gronden beschikbaar, de waterschappen, Provincie Overijssel en het Rijk zorgen voor de financiële middelen en verzorgen de uitvoering. Waterschap Vechtstromen investeert samen met provincie Overijssel ook in de Waardevolle Kleine Wateren (WKW’s), zoals die zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) Overijssel en geactualiseerd zijn bij besluit van Provinciale staten van Overijssel van 15 december 2021.

Het gaat hierbij veelal om bovenlopen van beken en een aantal vennen waar effecten van droogte steeds eerder en omvangrijker optreden. We willen de beschikbare gelden zoveel mogelijk gebundeld inzetten in 1 programma, zijnde het HOP, zodat we hiermee samenwerkingsvoordelen kunnen behalen. Die samenwerking zit hem in de koppeling van verschillende zaken: allereerst de genoemde bundeling van meerdere geldstromen en doelen, daarnaast het betrekken van verschillende grondgebruikers (niet alleen de natuurterreinen en landgoederen, maar ook landbouwers in de stroomgebieden worden actief in dit programma betrokken) en uiteindelijk het in samenhang beschouwen van aanpassingen in en rondom de particuliere waterlopen en de waterlopen die in beheer zijn bij het waterschap. Zo koppelen we klimaat, waterkwaliteit en (hydrologische) functiebediening van zowel natuur als landbouw aan elkaar.

2. Projectplan Archemermaten en Hancate (Uitbreiding Velderberg)

Voorstel

Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2022 besloten:

 1. het projectplan Archemermaten en Hancate (Uitbreiding Velderberg) ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor het afronden van de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van het project Archemermaten een krediet van € 2.878.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2022.

Kernboodschap

Dit projectplan bestaan uit twee deelprojecten.

Deelproject Archemermaten

Door de calamiteit bij klepstuw Archem in 2012 en als gevolg daarvan de bouw van de tijdelijke lagere drempel, is het waterpeil van de Regge en de grondwaterstand in het aanliggende gebied verlaagd wat nadelige gevolgen kan hebben voor omliggende landbouw en natuur. Met de herinrichting van het projectgebied Archemermaten wordt er, door middel van een nieuwe hogere vaste drempel, een beter streefpeil voor de aanliggende landbouwpercelen en Natura 2000 gebied Archemermaten gerealiseerd. Ook wordt er door het natuurgebied Archemermaten  een vispassage aangelegd en wordt de Regge over een lengte van ruim 800 m natuurlijk ingericht. Tevens krijgt een aanliggend perceel een natuurlijke inrichting met waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en een paaiplaats voor vis.

Deelproject Hancate (Uitbreiding Velderberg)

In 2006 is het project Velderberg gerealiseerd. Destijds is het niet gelukt om het in het project opgenomen landbouwperceel te verwerven. Er is toen een kade en gemaal aangelegd om het agrarisch gebruik te waarborgen. Inmiddels heeft Landschap Overijssel de grond aangekocht en kan het perceel natuurlijk ingericht worden en toegevoegd worden aan het natuurgebied Velderberg. Met het project Archemermaten en Hancate (Uitbreiding Velderberg) wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke doelen “waterkwaliteit” en "klimaat”. Met dit voorstel wordt het projectplan vastgesteld en vervolgens ter inzage gelegd.

3. Projectplan waterwet Ruhenbergerbeek

Voorstel

Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2022 besloten:

 1. het ontwerp projectplan Waterlichaam Ruhenbergerbeek vast te stellen;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen;
 3. voor de aanbesteding, uitvoering en afronding van het project een krediet van € 950.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2022.

Kernboodschap

De Ruhenbergerbeek ligt in het stroomgebied van de Dinkel. De herinrichting omvat het Nederlandse deel van de beek. Tussen de Gildehauserstraat en de uitmonding in de Dinkel wordt de Ruhenbergerbeek aangepast met als doel de beek haar natuurlijke karakter terug te geven. De beek wordt plaatselijk verlegd en de oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Hierdoor wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beek en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld. Verder wordt invulling gegeven aan het optimaliseren van beheer en onderhoud.

Met dit project wordt invulling gegeven aan de doelen uit de Kader Richtlijn Water en het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), uitwerking van het Nationaal Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Zoetwater.

4. Instellen hoofdstembureau waterschapsverkiezingen 2023

Voorstel

Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2022 besloten:

 1. voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur voor Vechtstromen een hoofdstembureau in te stellen;
 2. de volgende personen te benoemen als lid van het hoofdstembureau:
  - R.I. Andringa, tevens plaatsvervangend voorzitter;
  - M.D. Friele;
  - P. Donker;
  - A. Wullink;
 3. de volgende personen te benoemen als plaatsvervangend lid van het hoofdstembureau:
  - E. Koekoek;
  - M. Guijs;
  - A. Aartsen;
 4. de Vechtzaal in het waterschapskantoor aan de Kooikersweg 1 te Almelo aan te wijzen als ruimte voor het houden van de zittingen van het hoofdstembureau en centraal stembureau;
 5. bankrekening NL44 NWAB 0636 7560 17 ten name van waterschap Vechtstromen aan te wijzen als de rekening waarop waarborgsommen voor het registreren van een aanduiding van een politiek groepering en het inleveren van een kandidatenlijst moeten worden gestort.

Kernboodschap

Voor de verkiezingen van de leden van het algemeen bestuur van Vechtstromen in 2023 (de waterschapsverkiezingen 2023) moet er een hoofdstembureau worden ingesteld. Het besluit tot het instellen van een hoofdstembureau geldt vier jaar en moet dus feitelijk voor iedere waterschapsverkiezing opnieuw worden genomen. Dit besluit wordt door het dagelijks bestuur genomen.

Het hoofdstembureau neemt een aantal belangrijke beslissingen tijdens de verkiezingen, zoals:

 • het goedkeuren van de naam waaronder een partij aan de verkiezingen wil meedoen,
 • het vaststellen of de voorgestelde kandidaten van een partij mee mogen doen aan de verkiezingen en
 • het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen.

De waterschapsverkiezingen vinden plaats op 15 maart 2023.

5. Aangepast voorstel instellen commissie informatieveiligheid

Voorstel

Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het nader aangepaste voorstel voor het algemeen bestuur 'commissie informatieveiligheid’;
 2. het nader aangepaste voorstel 'commissie informatieveiligheid' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp, waaraan het algemeen bestuur actief aandacht wil schenken. Het is tegelijkertijd een onderwerp dat met de nodige vertrouwelijkheid moet worden behandeld. Daarom heeft het algemeen bestuur uit de eigen gelederen een nieuwe bestuurscommissie informatieveiligheid ingesteld. Deze commissie zal besloten vergaderen, zodat bestuurders open en transparant over informatieveiligheid binnen Vechtstromen kunnen spreken zonder mogelijke kwetsbaarheden openbaar te maken. De commissie zal het algemeen bestuur in algemenere bewoordingen op de hoogte houden van en adviseren over de informatieveiligheid.

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 11 mei een besluit over het instellen van een commissie Informatieveiligheid.