5 april 2022


 1. Uitgangspunten verwijderen assets
 2. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021
 3. Restant krediet Regge Pelmolen

Besluiten

1. Uitgangspunten verwijderen assets

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 april 2022 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel 'Uitgangspunten verwijderen assets’;
 2. het voorstel 'Uitgangspunten verwijderen assets' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Met het realiseren van de Energiefabriek in Hengelo hebben de slibvergistingsinstallaties op de zuivering Enschede en Goor geen functie meer. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten deze installaties veilig buiten gebruik te stellen en financieel af te boeken. Voordat deze twee installaties worden gesloopt, wil het algemeen bestuur graag generiek beleid over het slopen van installaties, kunstwerken en gebouwen, die niet meer door het waterschap worden gebruikt. Het besluit om tot sloop van een gebouw, kunstwerk of installatie over te gaan wordt pas genomen als een afweging is gemaakt over prestaties, risico’s en kosten rondom uitfaseren dan wel recyclen/hergebruik. Dit overeenkomstig de vastgestelde werkwijze van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten).

Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 11 mei een besluit over de uitgangspunten voor het verwijderen van assets.

2. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 29 maart 2022 besloten:

 1. het jaarverslag VTH 2021 vast te stellen;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van de constatering dat de doelen uit het uitvoeringsplan VTH 2021 redelijk tot goed zijn gerealiseerd:
 • 80% realisatie van het controleplan toezicht & handhaving; dit is in overeenstemming met de verwachting die bij de voortgangsrapportage is afgegeven.
 • Er zijn ruim 300 vergunningen & adviezen meer verstrekt dan begroot. Hiervan is 88% tijdig verleend (norm 90 %), waarbij overall het percentage goed is, maar op onderdelen realisatie ruim beneden de norm is.
 • Realisatie projecten is beneden de verwachting gebleven.
 • Het controleplan heffingen is volledig gerealiseerd, waarbij er ruim meer heffingsadviezen zijn opgeleverd dan gepland.

Kernboodschap

Met het jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 wordt inzicht gegeven in de realisatie van de geplande werkzaamheden voor 2021. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zijn.

3. Restant krediet Regge Pelmolen

Voorstel

Het dagelijks bestuur heeft op 22 maart 2022 besloten:

 • voor het afronden van de uitvoeringsfase een krediet van € 200.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2022.

Kernboodschap

Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen geven we invulling aan het meanderen van de Regge bij de locatie Pelmolen in Rijssen. Hierdoor ontstaat een natuurlijk ingericht rivierdal die ook tijdens hoogwatersituaties de berging van het water waarborgt. Ook krijgen de aanliggende percelen een natuurlijke bestemming zodat deze goed passen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Door deze investering ontstaat een vrijwel geheel ingerichte Regge die klaar is voor de toekomst.