4 april 2023


 1. Advies verrekening neveninkomsten
 2. Wijziging maatregelen KRW factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) WL Beneden-Dinkel, Tilligterbeek en Geelebeek
 3. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Gr Het Waterschapshuis

Besluiten

1. Advies verrekening neveninkomsten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 april 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de DB-leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform BZK richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het DB een fulltime dienstverband, maar valt hij onder het overgangsrecht aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm. De overige DB-leden hebben een parttime dienstverband.

2. Wijziging maatregelen KRW factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) WL Beneden-Dinkel, Tilligterbeek en Geelebeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 april 2023 besloten:

 1. af te wijken van de maatregelen voor de Waterlichamen Beneden Dinkel, Tilligterbeek en Geelebeek, zoals opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (factsheet nr. OW 44), door:
 2. niet specifiek in te zetten op het fysiek herkoppelen van de zijbeken Tilligterbeek en Geelebeek op de Beneden-Dinkel;
 3. het compleet verwijderen van de dijk (kade), gelegen langs de westzijde van de Beneden-Dinkel, niet door te voeren in de planuitwerking;
 4. het tracé van de Wiemselbeek niet te betrekken voor de KRW opgaven voor het waterlichaam Tilligterbeek;
 5. het oorspronkelijke doel, zoals geformuleerd in de genoemde factsheet, onveranderd na te streven en hiertoe een alternatief of alternatieven uit te werken in het inrichtingsplan en conform de daarvoor bedoelde procedures voor te bereiden en ter besluitvorming voor te leggen aan het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

Het streven van het waterschap is om in 2027 te voldoen aan de eisen van de KRW, en in elk geval de daarvoor vastgestelde maatregelen uitgevoerd te hebben. Voor de waterlichamen Beneden-Dinkel, Tilligterbeek en Geelebeek (bron Waterbeheerprogramma 2022-2027) is een wensbeeld met bijbehorende maatregelen opgesteld. Met behulp van een hydrologische modelstudie (TAUW 2022) is verdiepend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft ons het inzicht dat een aantal voorgestelde maatregelen, opgenomen in de betreffende factsheets, zullen leiden tot ongewenste effecten op het gebied. Tijdens het planproces is daarom tussentijds de balans opgemaakt en wordt flexibiliteit gevraagd voor het vervolg van het planproces. Het vervolg van het planproces zal daarom de KRW-doelen centraal stellen boven de maatregelen die als gedachtegoed zijn beschreven in de factsheets. Deze werkwijze biedt ons de ruimte om alternatieve oplossingen uit te werken.

Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om van de vastgestelde maatregelen af te wijken en de KRW-doelen centraal te stellen, waardoor alternatieve maatregelen uitgewerkt kunnen worden in de volgende fase van de planbuitwerking. De alternatieve maatregelen worden uitgewerkt in een inrichtingsplan, en conform de daarvoor geldende procedures ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

3. Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Gr Het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 april 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Zienswijze ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 Gr Het Waterschapshuis’;
 2. dit voorstel door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, dienen de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader wordt zowel de ontwerpbegroting 2024 als de geactualiseerde begroting 2023 van Het Waterschapshuis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om kennis te nemen van de (gewijzigde) begrotingen en geen zienswijzen aan te bieden. Het algemeen bestuur neemt hierover op 10 mei een besluit.