Jaarverslag 2019


Inleiding

Dit jaarverslag 2019 geeft inzicht in de doelbereiking binnen de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2019. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2019, zoals die in de programmabegroting 2019-2022 zijn geformuleerd.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2019) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

In dit jaarverslag is in lijn met de verslaggevingsvoorschriften in de volgende paragrafen ingegaan op de Coronacrisis: Hoofdstuk 2 (Belangrijkste ontwikkelingen); paragraaf 5.5 (Weerstandsvermogen) en paragraaf 6.4 (Gebeurtenissen na balansdatum).

Via deze pagina's kunt u de inhoud van het jaarverslag bekijken. Onder kunt u, indien u wenst, het jaarverslag downloaden.

Het jaarverslag 2019 kent de volgende indeling:

Ontwikkelingen

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 die van invloed op ons werk zijn geweest.

Bestuurlijk dashboard

Het bestuurlijke dashboard (jaarverslag 2019 in één oogopslag), waarin een samenvattend overzicht van de behaalde doelen in 2019 is gegeven. Vervolgens is hierop per programma een toelichting gegeven als ook een toelichting op de belangrijkste financiële resultaten.

Programma's

Per programma wordt nader ingegaan op de doelbereiking 2019 van de belangrijkste thema’s. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de besteding van de financiële middelen.

Verplichte paragrafen en Jaarrekening 2019

De wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.

Inzicht in de exploitatierekening, zowel naar programma’s, de beide kostendragers ‘watersysteembeheer’ en ‘zuiveringsbeheer’ als naar kosten- en opbrengstensoorten.

De balans weergegeven. Deze is voorzien van een algemene toelichting en een toelichting op de afzonderlijke posten van de balans.