Financiën


Lastendruk

De gemiddelde lastendrukstijging voor huishoudens en bedrijven komt, in overeenstemming met de begroting 2019 uit op 3,8%.  Daarmee is 2019 voldaan aan het kader van een gemiddelde lastendrukstijging, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2019-2022 (conform de tussenevaluatie van het bestuursakkoord in juli 2016).

Besparingen

Vechtstromen staat (vanaf de oprichting in 2014) voor een besparingsopgave van uiteindelijk € 17 miljoen in 2019. Tot en met 2018 is reeds een bedrag van € 16,5 miljoen aan besparingen bereikt. Het in 2019 nog te realiseren deel van de besparingsopgave (€ 0,5 miljoen) heeft betrekking op de omvang en onderhoud van waterlopen en de Energiefabriek en is ook in 2019 bereikt.

Investeringen

In de oorspronkelijke begroting 2019 bedroeg de raming voor de netto-investeringen € 47,3 miljoen en in de BVR 2019 is de raming bijgesteld naar € 48,6 miljoen. Uiteindelijk zijn de netto-investeringen in 2019 uitgekomen op € 45,3 miljoen. Er is geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Daarnaast heeft het waterschap geïnvesteerd, in samenwerking met partners in de Kaderrichtlijn water, klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie.

Rekeningresultaat 2019

Het totale rekeningresultaat 2019 bedraagt € 3.332.000 (positief). Dit wijkt 2,4% af van de begrote lasten. Het rekeningresultaat heeft grotendeels een incidenteel karakter. Er zijn enkele structurele mee- en tegenvallers:

Meevallers:

  • een structurele meevaller van € 87.000 bij het Grensoverschrijdend Afvalwater
  • een structurele meevaller van € 80.000 als gevolg van een gewijzigde WOZ verrekeningssystematiek

Tegenvallers:

  • een structurele tegenvaller van € 100.000 in het eerstelijns onderhoud aan de Energiefabriek Hengelo
  • een structurele tegenvaller van € 77.000 bij de watersysteemheffing
  • een structurele tegenvaller van € 387.000 bij de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren)

Van het positieve resultaat over 2019 kan € 1.390.000 worden toegerekend aan Watersysteembeheer en € 1.942.000 aan Zuiveringsbeheer.

Het resultaat verdeeld over de drie programma’s en de beide kostendragers ‘Systeem’ en ‘Zuiveren’ geeft het volgende beeld.

Finan beeld

Resultaatbestemming 2019

Het voorstel voor de bestemming van het rekeningresultaat 2019 van in totaal € 3.332.000 is.

  • Watersysteembeheer: € 972.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie watersysteembeheer en € 418.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve overlopende verplichtingen;
  • Zuiveringsbeheer: € 1.942.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve tariefegalisatie zuiveringsbeheer.

Dit is in lijn met het vastgestelde beleidskader voor jaarrekeningresultaten, zodat de lastendruk kan worden gematigd conform de afspraken bestuursakkoord.

Ontwikkeling reserves

Het totaal van de reserves van waterschap Vechtstromen (inclusief bestemming rekeningresultaat 2019) komt uit op € 37,5 miljoen. Ten opzichte van de beginbalans per 1 januari 2019 nemen de reserves hiermee met € 0,7 miljoen toe. In de BVR 2019 werd nog voorzien dat de reserves met € 2,6 miljoen zouden afnemen.

EMU-saldo / ontwikkeling schuldpositie

Het EMU-saldo is in deze jaarrekening uitgekomen op een tekort van € 15,0 miljoen. Dit is lager dan de tekorten die werden voorzien in de oorspronkelijke begroting 2019 (€ 23,1 miljoen) en bij de BVR 2019 (€ 19,1 miljoen) en ook lager dan de referentiewaarde voor 2019 van € 17,7 miljoen. Dit komt met name door een (gering) lagere investeringsrealisatie en een positief rekeningresultaat.

Vanuit de balans (zie hoofdstuk 7) is de netto-schuld af te leiden. Dit is de optelsom van de langlopende schulden en de vlottende passiva gesaldeerd met de vlottende activa. De netto-schuld is opgelopen van € 430,8 miljoen per 31 december 2018 naar € 445,4 miljoen per 31 december 2019 en daarmee met M€ 14,6 toegenomen.