Programma besturen en organiseren


Wat heeft het gekost?

Netto lasten

De totale netto lasten voor het programma Besturen en Organiseren komen in 2019 uit op € 25,1 miljoen. Van de totale begroting voor het programma Besturen en Organiseren is € 1,74 miljoen ten opzichte van de Bestuurlijke Voortgangsrapportage (BVR) 2019 niet besteed. Hieronder is een toelichting van de mee- en tegenvallers op hoofdlijnen weergegeven.

Meevallers ten opzichte van de BVR 2018

  • Op basis van ervaringscijfers is de voorziening PBB aangepast, zodat deze meer recht doet aan wat in werkelijkheid door de medewerkers besteed kan worden in 2020. Door deze aanpassing van de voorziening wordt een incidentele meevaller veroorzaakt van ca. (€ 584.000);
  • De deelnemersbijdrage van waterschap Vechtstromen aan GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) valt lager uit door een positief resultaat van GBLT voornamelijk als gevolg van hogere invorder opbrengsten, lagere personeelslasten door tijdelijk niet invullen van vacatures en lagere kosten voor Wet Digitale Overheid. Betreft een incidentele meevaller van (€507.000);
  • Niet aanwenden van onvoorzien voor programma Besturen en Organiseren van (€ 423.000);
  • Een aantal activiteiten met betrekking tot externe communicatie zijn uitgesteld naar 2020 mede vanwege de herijking van de communicatievisie op het nieuwe bestuursakkoord. Aangegeven is dat dit leidt tot een incidentele meevaller van (€ 165.000);
  • Hoger dan verwachte opbrengsten voor de verkoop van kleine gronden van (€ 146.000);
  • Door kostenefficiënte vervangingen, alsmede doorgeschoven uitgaven vanwege het project Modernisering Huisvesting worden op het budget voor interne faciliteiten incidentele meevallers veroorzaakt van per saldo (€ 134.000);
  • Als gevolg van gewijzigde WOZ verrekeningssystematiek conform opgave ministerie van Binnenlandse zaken wordt een structurele meevaller van (€ 80.000) verklaard;
  • Incidentele meevaller implementatie Omgevingswet (€ 68.000);
  • Overige meevallers per saldo (€ 322.000).

Tegenvallers ten opzichte van de BVR 2018

  • Voor de voorziening pensioenen/wachtgelden bestuur is een extra toevoeging noodzakelijk van (€ 652.000) vanwege recent uitgevoerde actuariële berekeningen. Deze stijging wordt veroorzaakt door een fors lagere marktrente.

Netto lasten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto lasten bo

Netto investeringen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto invest bo

Investeringen grootste projecten

Netto invest proj bo

Vanuit de huisvesting strategie is vooral geïnvesteerd in de digitale werkplek: € 1,69 miljoen zodat medewerkers vanuit verschillende locaties op een veilige manier toegang hebben tot de bedrijfsinformatie. In afwachting op de nadere besluitvorming over de definitieve huisvestingsplannen in november 2019 is alleen geïnvesteerd in "no regret" maatregelen. ·De digitalisering van de interne processen heeft voor een deel bestaan uit verschillende vervangingen en voor een ander deel uit invoering van het netcentrische werken en Digikompas: € 324.000 -Jaarlijks wordt geïnvesteerd in de reguliere en noodzakelijke vervangingen van ICT. In 2019 is geïnvesteerd € 305.000 ·Om de continuïteit en veiligheid te borgen is in 2019 door het waterschap geïnvesteerd in een nieuw datacenter omdat de koeling niet meer betrouwbaar was en een nieuwe noodstroomvoorziening: € 84.000 Noodzakelijke afstemming tussen beide projecten heeft ertoe geleid dat het project 1e helft 2020 zal worden opgeleverd.

Inhoudelijke informatie