Programma waterketen


Wat heeft het gekost?

Netto lasten

In de JR 2019 komen de netto lasten uit op € 43,2 miljoen. Ten opzichte van de BVR 2019 worden de netto lasten met bijna € 1,5 miljoen onderschreden (3,2%). Deze onderschrijding wordt hieronder op hoofdlijnen toegelicht en is incidenteel van aard, tenzij anders aangegeven.

Meevallers ten opzichte van de BVR 2019 (€ 1,7 miljoen)

  • Vrijval van onvoorzien programma waterketen (€ 602.000) in verband met het niet aanwenden ervan voor onvoorziene tegenvallers.
  • Lagere advies- en onderzoekskosten (€ 214.000) wegens uit- en/of afstel van onderzoeken op grond van aangepaste urgentie en/of onvoldoende menscapaciteit.
  • Lagere eerste- en tweedelijns onderhoudskosten (€ 237.000) wegens het herschikken van onderhoudskosten als personele kosten of investeringskosten.
  • Hogere opbrengsten uit waterschapsgrensoverschrijdend afvalwater (€ 193.000) wegens herijkte afspraken hierover met buurwaterschappen. Hiervan kan € 87.000 als structureel worden aangemerkt.
  • Lagere aan programma waterketen toegerekende personeelskosten en overhead (€ 444.000) met name als gevolg van (nog) niet ingevulde vacatures en meer geactiveerde uren.

Besparingen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto besparingen wk

Tegenvallers ten opzichte van de BVR 2019 (€ -0,2 miljoen)

  • Structureel hogere eerstelijns onderhoudskosten (€ -119.000) als gevolg van een te laag geraamd en geprognosticeerde budget in de B 2019 respectievelijk BVR 2019 voor onderhoud aan de energiefabriek Hengelo. Hiervan kan € -100.000 als structureel worden aangemerkt.
  • Overige mee- en tegenvallers van per saldo € -124.000.

Netto lasten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto lasten wk

Netto investeringen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto investeringen wk

Investeringen grootste projecten

Netto invest project wk

In de begroting is nog rekening gehouden met een resterende besparing op de slibverwerkingskosten als gevolg van de business case fusie. Door de inbedrijfstelling van fase 1 van de energiefabriek is deze resterende besparing in 2019 gerealiseerd. Toelichting grootste investeringen: De investeringen in 2019 zijn gerangschikt naar geprognosticeerde omvang ten tijde van de BVR 2019. De investering in de Energiefabriek is om de slibverwerking te centraliseren in Hengelo en daar met hoge efficiency te zorgen voor een vermindering van de slibafvoer en het produceren van meer biogas. De rwzi (rioolwaterzuivering) Almelo-VIssedijk is vanwege haar leeftijd toe aan een grootschalige renovatie die nu in uitvoering is. Het project loopt voorspoedig. Vervangingsinvesteringen worden ingezet om onderdelen van rwzi's en gemalen te vervangen als het eind van de technische of economische levensduur wordt bereikt. Persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi) en gemalen is een verzameling aan iets kleiner projecten zoals gemaal Erica en de persleiding De Pollen. Het gemaal Klazienaveen en de persleiding Vasse zijn iets vertraagd door afstemming met de gemeente. Om de Energiefabriek maximaal te kunnen inzetten worden nu de slibgistingstanks in Hengelo gerenoveerd en op actueel veiligheidsniveau gebracht.

Inhoudelijke informatie