Programma watersysteem


Wat heeft het gekost?

Netto lasten

De netto lasten bedragen voor het programma Watersysteem bedragen bij het jaarverslag 2019 € 56,7 miljoen. Ten opzichte van het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2019 vallen de netto lasten daarmee op een begroting van € 57,2 miljoen uiteindelijk € 440.000 (0,8%) lager uit. Hieronder zijn de mee- en tegenvallers weergegeven:

Meevallers ten opzichte van de BVR 2019 (€ 1,94 miljoen)

  • Incidenteel op thema- en gebiedsgerichte plannen door minder advieskosten (DPRA) en nog niet uitgekeerde bijdragen (€ 435.000);
  • Incidenteel minder doorbelaste uren op aanleg en verwerving waterlopen (€ 174.000);
  • Deels incidenteel lagere kosten onderhoud waterlopen. Reden hiervoor zijn minder kosten rondom overname stedelijk water en minder doorbelaste interne uren (€ 497.000);
  • Incidenteel meevallers in de uitvoering (goedkoper) en prioriteit aan vervanging van analoge lijnen telefoonlijnen ten behoeve van de watersysteem kunstwerken waardoor werk is doorgeschoven (€ 355.000);
  • Incidenteel overige meevallers door lagere kosten innovatieplannen en minder doorbelaste uren (€ 479.000)

Besparingen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto besparing ws

Tegenvallers ten opzichte van de BVR 2019 (€ 1,5 miljoen)

  • Incidenteel meerkosten beplanten en snoeiwerk door meer dan geplande en ad-hoc werkzaamheden (€ -170.000);
  • Incidenteel meerkosten op onderhoud waterlopen (maaien) doordat minder werk dan gedacht via bestekken kon worden uitgevoerd en meer regiewerk tijdens de droogte vanwege handmatig maaien benodigd was (€ -167.000);
  • Incidenteel meer aanwenden van de post onvoorzien als gevolg van hogere bijdrage HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma), waterinlaatkosten en kosten Aqualysis (€ -900.000);
  • Incidenteel overige tegenvallers (meer onderhoudskosten materieel, recreatief medegebruik, analysekosten en doorbelaste uren (€ -263.000).

Netto lasten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto lasten ws

Netto investeringen (bedragen in miljoenen euro's)

Netto invest ws

Investeringen grootste projecten

Invest projecten ws

(bedragen in miljoenen euro's)

Ten aanzien van de renovatie van kunstwerken is in 2019 meer gerealiseerd dan bij de Begroting geraamd. Dit heeft enerzijds te maken met een doorschuif uit 2018 van enkele werken. Anderzijds hebben we een versnelling gerealiseerd door middel van het wegzetten van werk in bouwteamverband. Bij het project beken Hengelo is vertraging opgetreden door onder andere extra onderzoeken in het kader van PFAS en PAS. De overige projecten hebben nagenoeg gerealiseerd wat is begroot.

Inhoudelijke informatie