Verplichte paragraven en jaarrekening 2019


Paragrafen bedrijfsvoering

Deze pagina betreft de wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.

Incidentele baten en lasten

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de incidentele baten en lasten 2019 zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2019, alsmede over de incidentele claims en toevoegingen die zijn toegekend vanuit de post onvoorzien (zoals deze bij de 1e en 2e begrotingswijziging 2019 door het bestuur zijn vastgesteld).

Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen

Deze paragraaf gaat in op het beroep dat in 2019 op de overige bestemmingsreserves is gedaan, alsmede op de bedragen die rechtstreeks uit de voorzieningen zijn onttrokken.

Waterschapsbelastingen

De wateropgaven en taken van het waterschap worden bekostigd door het heffen van belastingen. Deze belastingen bestaan uit de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren). De heffing en inning van de waterschapsbelastingen wordt verzorgd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)).

Weerstandsvermogen

Begin 2019 zijn er met verschillende teams gesprekken over risico’s en kansen binnen de werkprocessen en bedrijfsvoering van Vechtstromen gevoerd. Daarbij zijn ook de risico’s vanuit Crisisbeheersing meegenomen om een zo compleet beeld te krijgen. Deze risico’s zijn deels gekwantificeerd en financieel meegewogen.

Financiering

Het treasurybeleid van Vechtstromen is op hoofdlijnen vastgelegd in de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie en nader uitgewerkt in het treasurystatuut.

Verbonden partijen

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de bestuurlijke participaties van waterschap Vechtstromen. Verbonden partijen zijn externe organisaties waarin we een bestuurlijk en een financieel belang hebben.

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het totaal van de inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en decentrale overheden. In het zogenoemde Stabiliteits- en Groeipact is per EU-lidstaat een EMU-tekort afgesproken van maximaal 3% van het bruto binnenlands product.

Exploitatierekening

In de navolgende paragrafen worden de verschillende doorsnedes van de exploitatierekening gepresenteerd, zoals voorgeschreven in het Waterschapsbesluit. Het betreft achtereenvolgens de exploitatierekening naar programma's, naar de kostendragers "Watersysteembeheer" en "Zuiveringsbeheer" en de exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten. Bij iedere paragraaf wordt conform voorschrift de primitieve begroting, de bijgestelde begroting en de realisatie van het jaar 2019 weergeven.

Exploitatierekening naar programma's

Exploitatierekening naar kostendragers

Toelichting op de exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten

Balans

De balans

De balans per 31 december 2019 en per 31 december 2018.

Algemene toelichting op de balans

Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht resultaten 2019 programma-indicatoren

Bijlage 2: Controleverklaring