Jaarverslag 2020


Inleiding

Dit jaarverslag 2020 geeft inzicht in de bereikte doelen van de programma’s van het waterschap Vechtstromen en de wijze waarop wordt voldaan aan de gestelde financiële kaders in 2020. Primair wordt hierin gekeken naar de realisatie van de doelstellingen in 2020, zoals die in de programmabegroting 2020-2023 zijn geformuleerd.

De verslaggevingsvoorschriften voor waterschappen zijn vastgelegd in de Waterschapswet, het Waterschapsbesluit en de regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen (BBVW). Dit jaarverslag (inclusief jaarrekening 2020) is in overeenstemming met deze voorschriften opgesteld.

In dit jaarverslag is in lijn met de verslaggevingsvoorschriften in de volgende paragrafen ingegaan op de Coronacrisis: Hoofdstuk 2 (Belangrijkste ontwikkelingen) en paragraaf 5.5 (Weerstandsvermogen).

Via deze pagina's kunt u de gehele inhoud van het jaarverslag inzien. Onder kunt u, indien u wenst, het jaarverslag in pdf downloaden.

Het jaarverslag 2020 kent de volgende indeling:

Ontwikkelingen

Inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in 2020 die van invloed op ons werk zijn geweest. Daarbij is gespiegeld aan de ontwikkelingen zoals die ten tijde van de PB 2020-2023 werden verwacht.

Overzicht indicatoren

een overzicht van de programma en financiële indicatoren zoals die in de huidige PB 2021-2024 voor het eerst zijn opgenomen. Deze indicatoren maakten nog geen onderdeel uit van de PB 2020-2023 waaraan in dit jaarverslag wordt gespiegeld. Toch wordt van meerwaarde gevonden om de jaarrealisatie 2020 volgens de nieuwe indicatoren te presenteren.

Programma's

Per programma wordt nader ingegaan op de bereikte doelen in 2020 van de belangrijkste thema’s. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de besteding van de financiële middelen.

Verplichte paragrafen en Jaarrekening 2020

De wettelijk verplichte paragrafen bedrijfsvoering. Deze gaan onder meer in op de ontwikkelingen in de waterschapsbelastingen, het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de omvang van de schuld.

Inzicht in de exploitatierekening, zowel naar programma’s, de beide kostendragers ‘watersysteembeheer’ en ‘zuiveringsbeheer’ als naar kosten- en opbrengstensoorten.

De balans weergegeven. Deze is voorzien van een algemene toelichting en een toelichting op de afzonderlijke posten van de balans.