Overzicht indicatoren


In samenspraak met een bestuurlijke werkgroep zijn per programma een aantal inhoudelijke- en financiële indicatoren ontwikkeld. Deze indicatoren geven inzicht in:

  • de stand van zaken van onze koers;
  • de realisatie van de ambities uit het bestuursakkoord;
  • de ontwikkeling van belangrijke trends;
  • de realisatie van de doelen uit de programmabegrotingen.

Deze indicatoren zijn voor het eerst op genomen in de programmabegroting 2021-2024 (PB) en maakten nog geen onderdeel uit van de PB 2020-2023 waaraan in dit jaarverslag wordt gespiegeld. Wij presenteren deze indicatoren in dit jaarverslag 2020 ook om daarmee vanaf de laatste programmabegroting 2021-2024 een doorgaande lijn te hebben in de presentatie. Al zijn de inzichten ten opzichte van de begroting die in november 2020 is vastgesteld soms niet groot.

Indicatoren programma's

In deze paragraaf wordt in één oogopslag een overzicht gegeven van de indicatoren per programma. Een uitgebreide toelichting op de realisatie van de programma-indicatoren is opgenomen in de pagina's over de programma's. Tevens zijn de financiële indicatoren uit de PB 2021-2024 opgenomen. Deze worden toegelicht in de paragrafen over bedrijfsvoering.

Realisatie KRW in km

Realisatie KRW in km

Realisatie ZON

Realisatie ZON

Rwzi KRW levering

Rwzi krw levering

Rwzi met ruimere maatwerkbesluiten

Rwzi met ruimere maatwerkbesluiten

Stikstof en fosfaatverwijdering in procenten

Stikstof en fosfaatverwijdering in procenten

Aanpak procesautomatisering

Aanpak procesautomatisering

Energie neutraliteit

Energie neutraliteit

CO2 footprint scope

CO2 footprint scope

Indicatoren Duurzaam Financieel beleid

Het financieel beleid is geen geïsoleerd beleid, maar dient in samenhang gezien te worden met de taken en opgaven van het waterschap. De financiën van een waterschap staan niet op zichzelf, maar zijn een afgeleide van de taken. De doelstellingen van het waterschap, wat het wil bereiken en wat het daarvoor doet, heeft invloed op hoe het er financieel voor staat en wat het betekent op de belastingontwikkeling in het gebied. In het raderwerk wordt dit verbeeld

Raders

Hierna geven wij de indicatoren weer die voortkomen uit het kader van duurzaam financieel beleid. Deze zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat wij de (wettelijke) taken en opgaven verrichten:

  1. binnen een structureel sluitende exploitatiebegroting;
  2. met een bestendig investeringsvolume;
  3. met een aanvaardbare schuldpositie;
  4. tegen een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk voor huishoudens en bedrijven;
  5. en voldoende reserves in relatie tot het risicoprofiel;
  6. waarbij dit wordt beschouwd over een periode van tien jaar.